COMBIGENE AB (publ): Valberedning

Combigene har utsett valberedning i enlighet med årstämmans beslut 2017.

Årsstämman 2017 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2017. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2018. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat.”

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2017 bildats. Förutom Arne Ferstad, ordförande i CombiGene ABs styrelse, består valberedning av Lars Thunberg (bolagets största aktieägare), Thorbjörn Wennerholm (representant för bolagets andra största aktieägare Patrik Kazimiersky) och Mérab Kokaia.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Val av styrelseledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och revisorsarvoden
  • Valberedningens regler
Dela