CombiGene AB (publ): Valberedning

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2022 bildats.
 
Årsstämman 2022 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före den kommande årsstämman. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat.”

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2022 bildats. Valberedningen består av Ivar Nordqvist, Arne Ferstad som representerar Myrlid AS och Marcus Isaksson som representerar Thoren Tillväxt AB.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:
• Ordförande vid stämman
• Val av styrelseledamöter
• Styrelsens ordförande
• Arvode till styrelsen inklusive ordföranden
• Val av revisor och revisorsarvoden
• Valberedningens regler

Dela