CombiGene AB offentliggör memorandum

CombiGene AB offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 22 januari och som genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2017. Nyemissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter har företräde framför andra investerare att teckna sig. Emissionen är dock öppen även för andra investerare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Bolaget uppnådde under 2017 planenligt tre viktiga milstolpar: en dos-responsstudie, en preklinisk ”proof-of-concept”-studie och en ”human expression”-studie. Samtliga studier gav positiva resultat. Nästa steg i utvecklingen av en fungerande terapi mot svårbehandlad epilepsi är framtagandet av tillverkningsprocessen som CombiGene kommer att genomföra i samarbete med brittiska Catapult. För denna nya fas behöver Bolagets rörelsekapital stärkas. Bolagets mål-sättning är att påbörja en klinisk studie 2019/2020.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna aktier tillkommer i första hand bolagets aktieägare. Dessa har för varje (1) befintlig aktier på avstämningsdagen erhållit en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier i emissionen.
 • Emissionskursen är 3,40 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 3 004 042 aktier.
 • Teckningsperiod 12 februari – 28 februari 2018.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var den 1 februari 2018.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var den 2 februari 2018.
 • Avstämningsdag var den 5 februari 2018.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 28 februari 2018.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 februari – 26 februari 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 12 februari 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.combigene.com, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

Dela