Bokslutskommuniké januari – december 2022 för CombiGene AB (publ)

Oktober – december 2022
• Nettoomsättning: 5 346 (84 042) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 674 (1 098) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -11 942 (57 448) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,60 kr (2,90).

Januari – december 2022
• Nettoomsättning: 26 699 TSEK (84 042).
• Övriga rörelseintäkter: 15 044 TSEK (7 478).
• Resultat efter finansiella poster: -6 157 (20 965) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,31 SEK (1,21).
• Likvida medel vid periodens utgång: 131 777 (136 744) TSEK.
• Soliditet vid periodens utgång: 96 (95) %.

Händelser under perioden
• Inga rapporteringspliktiga händelser har ägt rum under perioden.

Händelser efter periodens utgång
• CombiGene ingår samarbetsavtal med Zyneyro för utveckling av ett unikt koncept för effektiv lindring av kronisk smärta. Avtalet med Zyneyro är ett samarbetsavtal som innebär att Zyneyro och CombiGene delar lika på projektets kostnader och
intäkter. Enligt avtalet kommer CombiGene att betala Zyneyro en upfront på 5 MDKK i samband med undertecknandet av avtalet. CombiGene har vidare åtagit sig att betala ytterligare maximalt 11,4 MDKK i fortsatt utvecklingsstöd fram till en klinisk studie i fas 1.

Dela