Bokslutskommuniké januari – december 2021 för CombiGene AB (publ)

Fjärde kvartalet oktober – december 2021
• Nettoomsättning: 84 042 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 1 098 (3 171) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: 57 448 (-10 964) TSEK.
• Resultat per aktie: 2,90 (-1,22) SEK.

Period januari – december 2021
• Nettoomsättning: 84 042 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 7 478 (12 029) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: 20 965 (-29 551) TSEK.
• Resultat per aktie: 1,21 (-3,31) SEK.
• Likviditet vid periodens utgång: 136 744 (48 895) TSEK.
• Soliditet vid periodens utgång: 95 (89) %.
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

Kvartal 4 2021
• CombiGene och Spark Therapeutics ingår ett exklusivt, globalt licensavtal för genterapikandidaten CG01. Avtalet med Spark har ett potentiellt värde om USD 328,5 miljoner exklusive royalties, med USD 8,5 miljoner vid undertecknande och upp till USD 50 miljoner vid prekliniska och kliniska milstolpar.
• CombiGenes Horizon 2020-projekt framgångsrikt avslutat med en sista utbetalning om cirka 500 000 EUR, vilket innebär att CombiGene erhållit hela anslaget om 3,36 miljoner EUR.
• CombiGene och Spark Therapeutics kommunicerar planer på att utöka det kliniska utvecklingsprogrammet till att utöver Europa också omfatta USA. Därmed utökas även det prekliniska programmet.

Händelser efter periodens slut
• GMP-produktion av CG01 tillgänglig för de prekliniska studier som är planerade för att möjliggöra första studien i människa.
• CombiGene tecknar avtal med University of Michigan om att utvärdera den ledande genterapikandidaten inom lipodystrofiprojektet CGT2.

Länk till rapporten

Dela