Bokslutskommuniké Januari – december 2019 för CombiGene AB (publ)

Fjärde kvartalet oktober-december 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter: 3 908 (1 549) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -9 037 (-3 159) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,14 (-0,06) SEK.

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättning: 0 (8) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter: 15 730 (3 728) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -17 929 (-13 146) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,28 (-0,25) SEK.
 • Likviditet vid periodens utgång: 15 166 (31 806) TSEK.
 • Soliditet vid periodens utgång: 46 (58) %.

Verksamheten under fjärde kvartalet 2019

 • CombiGene expanderar till metabola sjukdomar genom ett inlicensieringsavtal med Lipigon Pharmaceuticals och stärker därmed sin ställning som Nordens ledande genterapibolag.
 • CombiGene tecknar avtal med Cobra Biologics angående produktion av läkemedelskandidaten CG01.
 • CombiGene genomför en riktad nyemission av aktier till Lipigon Pharmaceuticals som dellikvid för inlicensieringen av lipodystrofiprojektet. Vad gäller kommande delmålsbetalningar har CombiGene fortsatt möjlighet att betala med aktier i bolaget. Avtalet är exklusivt och utan begränsningar i tid.
 • CombiGene erhåller en andra utbetalning från Horizon 2020 om 1,2 miljoner euro. Det totala anslaget från Horizon 2020 uppgår till 3,36 miljoner euro varav 2,7 miljoner euro har utbetalats till Bolaget.

VD-ord
2019 var ett mycket bra år för CombiGene. Vårt epilepsiprojekt CG01 uppnådde under året flera betydande milstolpar och vi har knutit flera viktiga leverantörer till oss. Under 2019 har vi också breddat vår verksamhet med ytterligare ett genterapiprojekt – lipodystrofiprojektet som vi inlicensierat från Lipigon. Detta innebär att CombiGene nu är verksamt inom två mycket intressanta områden, centrala nervsystemet och det metabola systemet.

Dela