Bokslutskommuniké Januari – december 2018


Fjärde kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -3 159 (-3 294) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,06 (-0,20) SEK.

Perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättning: 8 (3 000) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -13 146 (-8 958) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,25 (-0,54) SEK.
 • Likviditet vid periodens utgång: 31 806 (4 918) TSEK
 • Soliditet vid periodens utgång: 58 (80) %.

Verksamheten under fjärde kvartalet 2018

 • Extra bolagsstämma godkänner villkoren i företrädesemissionen
 • CombiGene godkänds för notering på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 19 december 2018
 • CombiGene uppmärksammas i en artikel i Nature, en av världens ledande vetenskapliga tidskrifter

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CombiGene stärker organisationen. Utser Anna Jönsson till CFO

VD-ord
När vi nu lägger 2018 till handlingarna kan vi konstatera att det var ett mycket framgångsrikt år för CombiGene. Bland milstolparna märks framför allt vårt samarbete med brittiska CGT Catapult, anslaget från Horizon 2020 och den framgångsrika företrädesemissionen vi genomförde under hösten 2018. Medlen från Horizon 2020 och företrädesemissionen har gjort det möjligt för CombiGene att gå in i en ny och mer offensiv fas.

Stark finansiell ställning – starkare bolag
Anlaget från Horizon 2020 om € 3,36 miljoner och företrädesemission som tillförde bolaget 31 miljoner kronor före emissionskostnader innebär att CombiGene kan agera mer offensivt än tidigare. Under året har vi genomfört två viktiga rekryteringar: Karin Agerman, som är vår Chief Research and Development Officer och Annika Ericsson som är Senior Project Manager. Under inledningen av 2019 anställdes Anna Jönsson som CombiGenes Chief Financial Officer. Med dessa rekryteringar har vi skapat en plattform där vi har såväl resurser som kompetens att driva vårt viktiga epilepsiprojekt CG01 med full kraft och samtidigt bedriva en omfattande affärsutveckling för att på sikt bredda bolagets verksamhet med ytterligare genterapiprojekt.

Internationell uppmärksamhet kräver ny handelsplats
CombiGene är verksamt i ett av den globala läkemedelsutvecklingens mest dynamiska områden och vårt epilepsiprojekt befinner sig nu i en mycket intressant utvecklingsfas. I takt med framstegen i vårt epilepsiprojekt har det internationella intresset för CombiGene ökat. Ett tydligt tecken på detta var artikeln om genterapi och CombiGenes verksamhet i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Nature. Det som främst gläder mig med artikeln i Nature är att den visar hur stort intresset för genterapi är och – inte minst! – vilket internationellt genomslag som CombiGene och vår forskning börjar få. Det växande internationella intresset för CombiGene är också anledningen till att vi under kvartalet ändrade handelsplats för vår aktie från SPOTLIGHT till Nasdaq First North, som är internationellt mer känd.

Intensiv processutveckling i epilepsiprojektet
Jag var mycket glad när vi tecknade avtalet med CGT Catapult och vårt samarbete har utvecklats precis så väl som jag hoppades att det skulle göra. Catapult är en brittisk organisation som har rekryterat en rad internationella talanger. Det internationella inslaget är mycket värdefullt eftersom vi i vårt projektteam får tillgång till inte bara den högsta vetenskapliga kvaliteten utan också ett team som har betydande internationella kontakter och erfarenheter. Projektet är just nu inne i en intensiv fas av processutveckling och förberedelser inför stoxikologi- och distributionsstudierna.

CombiGenes affärsutveckling
CombiGenes affärsutveckling består av två delar. Dels arbetar vi aktivt med att hitta nya intressanta genterapiprojekt som skulle passa CombiGenes verksamhet, dels arbetar vi sedan ett antal år kontinuerligt med att etablera goda kontakter inom den internationella läkemedelsindustrin för att skapa förutsättningar för framtida samarbeten. Dessa samtal pågår kontinuerligt, framför allt vid olika typer av kongresser, till exempel BioEurope i Köpenhamn i november förra året där vi hade ett antal partneringmöten.

Under 2018 identifierade vi några akademiska grupper som arbetar med genterapilösningar som på sikt skulle kunna vara intressanta för oss, men det är idag svårt att ha någon exakt uppfattning om när eventuella samarbeten skulle kunna inledas.

Med blicken framåt
Den utvecklingen av tillverkningsmetod som vi driver tillsammans med CGT Catapult är en tidskrävande process, men det kommer att finnas några tydliga milstolpar i projektet även under 2019, bland annat biodistributions- och toxikologistudier som är planerade att initieras under slutet av 2019. Vi kommer inte att kunna presentera lika frekventa milstolpar i projektet som vi gjorde under 2017/2018, men detta innebär inte på något sätt att vi tappar tempo i utvecklingsarbetet. Tvärtom – med kapitalet från företrädesemissionen och Horizon 2020 är CombiGene mycket väl rustat att driva projektet framåt med full kraft.

Jan Nilsson
VD

Dela