Bokslutskommuniké januari – december 2017 för CombiGene AB (publ)

Fjärde kvartalet  oktober – december 2017

 • Nettoomsättning 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: – 3 294 (-2 415) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,20 (-0,20) SEK.

Perioden januari – december 2017

 • Nettoomsättning: 3 000 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: – 8 958 (-8 666) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,54 (-0,74) SEK. · Likviditet vid periodens utgång: 
 • 4 918 (3 055) TSEK.
 • Soliditet vid periodens utgång: 80 (84) %.

Verksamheten under fjärde kvartalet 2017 

 • Initiala data från CombiGenes prekliniska proof-of-concept-studie (långtidsstudien) visar att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har antiepileptiska effekter. I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlade djur blir färre än i kontrollgruppen. Finala data från studien beräknas vara klara under första kvartalet 2018

 • Initiala data från den första studien med CG01 i vävnad från patienter med epilepsi visar att den terapeutiska genen i CG01 uttrycks i mänsklig epileptisk hjärnvävnad, dvs att cellerna faktiskt tar emot genen. Studien är därmed ytterligare en indikation på att GC01 har potential att bli en viktig del i behandlingsarsenalen för de epilepsipatienter som det idag saknas verksamma läkemedel för.

Väsentliga händelser  efter periodens utgång  

 • Den 12 januari 2018 tillkännagav CombiGene och Cell and Gene Therapy Catapult att de båda organisationerna kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocesser för CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök.

 • Styrelsen i CombiGene AB beslutade den 22 januari om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 MSEK. Det kapital som tillförs Bolaget skall främst användas till att finansiera de första delarna av utvecklingen av tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten CG01 i samarbete med Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult).

Dela