Bokslutskommuniké januari-december 2015 för CombiGene AB (publ)

Fjärde kvartalet oktober-december

* Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
* Resultat efter finansiella poster: -2 366 (-898) TSEK.
* Resultat per aktie före utspädning: -0,21 (-0,12) SEK.
* Resultat per aktie efter utspädning: -0,20 (-0,12) SEK.
* Likviditeten vid periodens utgång: 9 376 (5 193) TSEK.
* Soliditeten vid periodens utgång: 94 (91) %.
* Anställning av en CSO.
* Ny website lanserad.
* Den första utav två teckningsperioder för teckningsoption TO 1 avslutad.
* Leverans av genvektorer från GeneDetect (Nya Zeeland).
* Start av den första djurstudien på dessa vektorer.
* Analys- och värderingsrapport om CombiGene publicerad av Arrowhead (New York).

Januari-december

* Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
* Resultat efter finansiella poster: -6 469 (-960) TSEK.
* Resultat per aktie före utspädning: -0,61 (-0,16) SEK.
* Resultat per aktie efter utspädning: -0,60 (-0,16) SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den andra och sista utav två teckningsperioder för teckningsoption TO 1 förlöpte mellan 8-17 februari. Den slutliga utnyttjandegraden var inte känd vid fastställandet av denna bokslutskommuniké men kommer att bli föremål för ett pressmeddelande.
  • Avslutning av den första djurstudien samt start av ytterligare två studier.
  • Styrelsebeslut om att föreslå stämman att dela ut CombiGene Vet till Combigenes aktieägare.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

VD har ordet

I det fjärde kvartalet kunde vi skörda frukterna av det arbete som gjordes under tredje kvartalet, t ex den nya websiten, rekrytering av CSO samt identifiering av en analysfirma. Men viktigast av allt var förstås att vektorerna från GeneDetect anlände och vi kunde börja den första studien på dem. Det var en s k expressionsstudie för att se om transgenerna för NPY och Y2 verkligen uttrycks i cellerna efter tillförsel av vektor. Om inte så sker kan ju heller ingen antiepileptisk effekt ske, och det är därför som man alltid bör undersöka detta innan man undersöker effekten. Nu under januari har vi haft nöjet att för första gången analysera och titta på riktiga data och resultat från dessa nya vektorer. För mig har detta känts enormt tillfredställande och spännande, även om jag inte kunnat förstå alla detaljer som vår nya CSO Casper Götzsche diskuterat med våra grundare Merab och David på vars avdelningar det mesta av arbetet skett.

En annan spännande händelse var publiceringen av Arrowheads analys- och värderingsrapport den 14 december, och den stora uppmärksamhet som det fick bland bolagets följare och den stora effekten på handeln i COMBI-aktien.

Stor uppmärksamhet fick också genterapibolaget uniQure när det för några veckor sedan presenterade data från en klinisk studie på patienter med hemofili B, en sorts blödarsjuka som orsakas av en brist på ett enzym som heter Faktor IX. uniQures produkt är en AAV-vektor innehållande transgenen för Faktor IX-transgen, och förutom att behandlingen föreföll vara säker så gav den också tydlig uppreglering av Faktor IX hos de behandlade patienterna. uniQures framgångar inom genterapi banar väg även för andra bolag och andra projekt, så det är verkligen något att glädjas åt även för oss.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under fjärde kvartalet oktober-december 2015

De viktigaste aktiviteterna inom utvecklingsprojektet har varit leveransen av ett antal vektorer från det nya zeeländska bolaget GeneDetect samt den djurstudie som därefter påbörjades. Djurstudien är bara den första utav totalt tre studier som ska ligga till grund för valet av den finala vektor som ska bli bolagets produktkandidat. De andra två studierna påbörjades först i början på februari 2016 och sålunda kan inte detta val meddelas ännu. Denna första djurstudie – som utfördes dels på Nya Zeeland och dels i Lund/Köpenhamn – förflöt dock utan problem och gav tydliga och konklusiva resultat och blev därför ett viktigt steg på vägen mot milstolpen att välja produktkandidat.

I den studie på epileptiska hundar, som utförs av en grupp danska forskare och veterinärer och som har mottagit ovillkorad sponsring från CombiGene Vet AB, har de första hundarna rekryterats men enligt uppgift från gruppen kan några behandlingar ännu inte rapporteras.

Bolagets nye CSO tillträdde sin tjänst i början av oktober, och under oktober inföll också den första teckningsperioden för optioner serie TO 1, i vilken 37 970 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av lika många aktier.

I början på november lanserades bolagets nya och numera tvåspråkiga website. Kring månadsskiften november-december gjorde VD presentationer på lokala investerarträffar i Södertälje, Umeå respektive Skellefteå, och bolaget har också figurerat i artiklar i media och nyhetsbrev. Under oktober-november gjorde den New York-baserade firman Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC, som är en s k independent research firm, en analys och värdering av CombiGene. Den presenterades 14 december och fick stor uppmärksamhet av AktieTorgets investerare.

Finansiell information

Redovisning av dotterbolag

Då dotterbolaget CombiGene Vet AB ännu inte bedöms som väsentligt har CombiGene AB valt att inte upprätta någon koncernredovisning. För att ändå ge en rättvisande bild över förhållandet har andelarna i dotterbolaget skrivits ned med motsvarande kostnaden i dotterbolaget. Nedskrivningen redovisas under ”Finansiella poster”. Vid periodens utgång fanns det 84 TSEK i likvida medel i dotterbolaget CombiGene Vet AB, vilket motsvarar det bokförda värdet av Andelarna i dotterbolaget.  

Intäkter och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under perioden januari-december. Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgår till -6 254 TSEK och för fjärde kvartalet till -2 367 TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under fjärde kvartalet har hänfört sig till forskning & utveckling, arvoden till VD och konsulter, samt kostnader för marknadskommunikation.  

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden januari-december uppgår till 4 183 TSEK och för fjärde kvartalet till -1 256 TSEK. Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 9 376 TSEK. Soliditeten uppgår till 94 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 11 381 970 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Det fanns även 1 212 030 teckningsoptioner. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 1 (-), av vilka 0 (-) är kvinnor. VD och projektledare Bengt Westrin är anlitad på konsultkontrakt genom sitt bolag Tarpoon Bioscience AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig finansiering. Under fjärde kvartalet har inga väsentliga förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För de kommande sex månaderna förväntas den nu aktuella riskbilden inte väsentligen ändras.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna bokslutskommuniké som i tidigare delårsrapporter samt i den senaste årsredovisningen. Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering, samt följer AktieTorgets riktlinjer för bokslutskommunikéer.

Förslag till disposition av resultat

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker för räkenskapsåret 2015.

Årsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma 2016 kommer att avhållas den 4 april i Lund. Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig för allmänheten på bolagets kontor i Lund samt publiceras på AktieTorgets website och på bolagets website, senast 3 veckor innan stämman.

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport

Delårsrapport den 19 maj 2016.

Lund den 17 februari 2016, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordförande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Per Ericsson
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Bengt Westrin
Verkställande direktör

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Dela