Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i CombiGene

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 8 juni. Genom sammanläggningen ska tjugo (20) befintliga aktier läggas samman till en (1) aktie.
 
Sammanläggning av aktier
CombiGenes årsstämma beslutade den 25 maj 2021 om sammanläggning av aktier varigenom tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital. Bolagsverket har registrerat dessa beslut.
 
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 juni. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sammanläggningskvoten tjugo (20) kommer att erhålla aktier vederlagsfritt genom ett av Peter Nilsson helägt bolag för att innehavet ska bli jämnt delbart.
 
Genom sammanläggningen minskar antalet aktier i CombiGene från 396 023 950 till 19 801 197, med ett kvotvärde om cirka 2 kronor per aktie fram till dess att minskningen av aktiekapitalet verkställts, vilket förväntas ske i augusti 2021, därefter har varje aktie ett kvotvärde om 0,05 kronor.
 
Till följd av sammanläggningen kommer CombiGenes aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 7 juni handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0016101935.
 
Tidplan
Följande tidplan gäller för sammanläggningen. 

Datum Åtgärd
4 juni Sista dagen för handel i CombiGenes aktie innan sammanläggningen.
7 juni Första dag för handel i CombiGenes aktie efter sammanläggning. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen och CombiGenes aktie handlas med den nya ISIN-koden SE0016101935.
8 juni Avstämningsdagen för sammanläggningen.

 
Rådgivare
Vator Securities AB är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till CombiGene i samband med sammanslagningen.

Dela