Årsstämma i CombiGene 2019

Idag, den 16 maj 2019, höll CombiGene AB (publ) sin årsstämma i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvode
Årsstämman beslutade om val av styrelse genom omval av Arne Ferstad, Peter Nilsson, Lars Thunberg och Susana Ayesa Alvarez samt nyval av Hilde Furberg. Morten Albrechtsen avböjde omval. Arne Ferstad omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med 175 500 kr till styrelsens ordförande och 114 400 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Auktoriserade revisorerna Thomas Axelsson och Fatima Smiding omvaldes till revisorer auktoriserade revisorn Joakim Paulson omvaldes till revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen genom att höja gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Aktiekapitalet uppgår därmed till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att i enlighet med förslaget i kallelsen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning.

Dela