Årsstämma i CombiGene 2017

Årsstämman i CombiGene AB (publ), som hölls den 9 maj 2017, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Morten Albrechtsen, Arne Ferstad, Peter Nilsson och Lars Thunberg samt nyval av Susana Ayesa Alvarez. Arne Ferstad omvaldes till styrelseordförande. Morten Albrechtsen och Susana Ayesa Alvarez är oberoende styrelseledamöter, enligt AktieTorgets regelverk. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med 88 600 kr till styrelsens ordförande och 44 300 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Auktoriserade revisorerna Thomas Axelsson och Fatima Smiding omvaldes till revisorer auktoriserade revisorn Joakim Paulson omvaldes till revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att §§ 4-6 och 11 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

”Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.”

§ 5 Aktieantal

”Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.”

§ 6 Styrelse

”Styrelsen består av 3-6 ledamöter och högst 1 suppleant. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.”

§ 11 Avstämningsförebehåll

”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För ytterligare information:

Jan Nilsson, VD, tfn. 0704-66 31 63

Dela