Årsredovisning samt fullständiga beslutsförslagtillgängliga

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 4 april 2016 finns nu tillgängliga. Detta pressmeddelande meddelar även en rättelse angående registrering av en insynspersons aktieinnehav.

Fullständiga beslutsförslag avseende Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15 på dagordningen) samt Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 16) finns tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village i Lund (Scheelevägen 2) samt på bolagets webbplats*.

Det fullständiga beslutsförslaget inför årsstämman avseende utdelning av aktier i det helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB (under punkt 9.b på dagordningen) framgår av den kallelse som offentliggjordes 3 mars samt i Årsredovisningen under rubriken Förslag till resultatdisposition.

Bolaget vill samtidigt meddela en rättelse av hur styrelseledamoten och insynspersonen Lars Thunbergs aktieinnehav har redovisats på AktieTorgets sida om Insyn i Combigene. Genom ett fel från bolagets sida har detta innehav registrerats som ett personligt innehav men det rätta förhållandet är att det är ett innehav genom s k närstående bolag (Försäkringsaktiebolaget Skandia). Detta rätta förhållande har hela tiden framgått av AktieTorgets sida om Bolags- & aktieinfo i Combigene, varför bolagets förhoppning är att den felaktiga registreringen inte upplevts som vilseledande. En rättelse har nu skickats in till AktieTorget.

*https://combigene.com/arsredovisningar-och-prospekt/?lang=sv

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela