Lipodystrofiprojektet CGT2

Det initiala målet för CombiGenes CGT2-projekt är att utveckla en genterapibehandling för partiell lipodystrofi, en mycket ovanlig sjukdom som idag helt saknar adekvat behandling. Projektet inlicensierades från Lipigon Pharmaceuticals AB hösten 2019 och har expanderat CombiGenes verksamhet till att omfatta även metabola sjukdomar.

Om CGT2

Målet med CGT2-projektet är att utveckla en effektiv genterapibehandling för partiell lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som kännetecknas av förändrad fettfördelning på kroppen. I avsaknad av normalt kroppsfett börjar olika organ och främst levern ackumulera fett, vilket leder till allvarliga metaboliska komplikationer, inklusive extrem insulinresistens, hypertriglyceridemi (förhöjda värden av blodfettet triglycerid) och leversteatos (fettlever). 

Val av läkemedelskandidat

CombiGene utvärderar för närvarande olika läkemedelskandidater i flera olika effektstudier med målet att kunna välja en slutgiltig kandidat innan den viktiga konceptverifieringsstudien kan starta. En första selektion av läkemedelskandidaterna har gjorts i in vitro-försök med leverceller och i en in vivo studie där utvärdering av vilket proteinuttryck som kan uppnås i olika organ har genomförts.

Flera effektstudier pågår nu in vivo i olika experimentella djurmodeller för att mäta vilken effekt de återstående kandidaterna har på inlagring av fett i levern.

PCT-ansökan

I augusti 2021 lämnade CombiGene in en så kallad PCT-ansökan för att skydda de vektorer som utvecklas inom CGT2-projektet. PCT (Patent Cooperation Treaty) är en internationell överenskommelse som gör det möjligt för företag att söka patentskydd internationellt för deras innovationer i cirka 150 länder. Inom ramen för PCT görs en preliminär bedömning av patenterbarheten innan ansökan kan gå vidare till den nationella fasen där nationella patentansökningar lämnas in. PCT-ansökningar hanteras av World Intellectual Property Organization (WIPO), ett självfinansierande organ inom FN. Den i augusti inlämnade PCT-ansökan bygger vidare på den brittiska patentansökan som lämnades in förra året och är ett naturligt nästa steg i arbetet med att säkerställa ett fullgott patentskydd för lipodystrofiprojektet CGT2.

882 500 EUR i projektanslag från Eurostars

I februari 2021 tilldelades lipodystrofiprojektet 882.500 EUR i projektanslag av EU:s internationella finansieringsprogram Eurostars. Tack vare denna finansiering har CombiGene kunnat inleda ett samarbete med University Medical Center Hamburg-Eppendorf, som har en forskargrupp med experter inom lipidforskning. Forskarna vid Hamburg-Eppendorf Hamburg är delaktiga i att utvärdera de olika läkemedelskandidaterna CombiGene har i pipeline och genomför flera olika prekliniska effektstudier. Genom anslaget från Eurostars har CombiGene även kunnat stärka samarbetet med Accelero, ett tyskt CRO-bolag som kommer arbeta med att ta fram analysmetoder för att mäta effekten av CGT2-terapin.

CombiGene's project CGT2 is supported by the Eurostars Programme. Project ID: 114714

Samarbetspartner

University of Michigan Medical School

CombiGene har ett samarbete med professor Ormond MacDougald vid University of Michigan Medical School som omfattar en pilotstudie och en huvudstudie där CombiGenes mest lovande genterapikandidat inom lipodystrofiprojektet CGT2 kommer att utvärderas.

Lipigon

Lipigon utvecklar nya behandlingar för patienter med lipidrelaterade sjukdomar. Bolaget har grundats baserat på 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Bolagets primära fokus ligger på särläkemedel och nischindikationer. I slutet av oktober 2021 avslutades laboratoriearbetet hos Lipigon i Umeå, precis som planerat i avtalet som tecknades 2019. CombiGene kommer att fortsätta utvecklingen av CGT2 med vetenskapligt stöd från Lipigon. 

Accelero

Accelero Bioanalytics är ett GLP-certifierat laboratorium specialiserat på att leverera bioanalytiska tjänster till läkemedelsutvecklingsindustrin sedan 2011. Laboratorium ligger i Berlin, Tyskland.

Stockholms universitet

I samarbete med professorerna Barbara Cannon och Jan Nedergaard vid Wenner-Gren institutet vid Stockholms universitet genomför CombiGene sedan våren 2020 ett projekt som syftar till att förstå de mitokondriella funktionerna och förutsättningarna i levern, det organ som står i centrum för CGT2-projektet. Det praktiska arbetet genomförs i huvudsak av den brasilianske forskaren Ruda Feitoza, som doktorerat på hur mitokondriernas funktion kan påverkas av läkemedel och näringsupptag.

University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE)

UKE är en viktig forskningsanläggning och ett viktigt sjukhus i Hamburg. UKE forskar inom fem huvudområden; neurovetenskap, onkologi, kardiovaskulär forskning, hälsovetenskaplig forskning, och immunologi. Professor Jörg Heeren och hans team har betydande kompetens inom CGT2:s målprotein, dess funktion i fettvävnaden och dess påverkan på lipidmetabolismen.

Milstolpar

2019

Inlicensiering av projektet från Lipigon.

2020

Design av expressionsplasmider som är ett utgångsmaterial för de genterapeutiska vektorer CombiGene avser att utveckla för behandling av partiell lipodystrofi.

In vitro-studier (tester på leverceller) uppvisar korrekt proteinuttryck.

Prioritetsgrundande patentansökan inlämnad till Storbritanniens patentverk.

Första in vivo-studie startas för att mäta nivån på proteinuttrycket från de olika läkemedelskandidaterna samt i vilka organ det uttrycks.

2021

Lipodystrofiprojekt får 882 500 EUR i utvecklingsanslag från EU:s Eurostars-program.

I augusti 2021 lämnade CombiGene in en så kallad PCT-ansökan för att skydda de vektorer som utvecklas inom CGT2.

Den första in vivo-studien, en så kallad expressionsstudie, visar att flera läkemedelskandidater resulterar i korrekt proteinuttryck specifikt i levern, det organ som CombiGene avser att behandla.

För de kvarvarande läkemedelskandidaterna initieras effektstudier i flera olika experimentella djurmodeller.

2022

CombiGene tecknar avtal med professor Ormond MacDougald vid University of Michigan Medical School om att utvärdera den ledande genterapikandidaten inom lipodystrofiprojektet CGT2.