Integritetspolicy

CombiGene värnar om din personliga integritet och den här integritetspolicyn hjälper dig att fatta beslut angående din relation till oss. Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information CombiGene samlar in och hur denna används.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
CombiGene AB, org.nr. 556403-3818, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som vi samlar in
De uppgifter vi samlar in är uppgifter vi får in från dig vid tex ifyllande av formulär eller besök på hemsidan – namn, personnummer/organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer och användningshistorik., eller som vi samlat in från dig till följd av möten, brevväxling, telefonsamtal, e-post och andra kommunikationsformer mellan dig och oss. CombiGene köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig. Dina personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, pressmeddelanden samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post eller e-post till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Avsändare för utskick är CombiGene AB.

Personuppgifter för rekrytering
CombiGene kommer att behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och för framtida karriärmöjligheter. CombiGene kommer att kontakta dig om en matchande tjänst har blivit tillgänglig. När du skickar in ditt CV till oss ger du samtidigt ditt samtycke till att ditt CV kommer att arkiveras hos CombiGene under högst två år, därefter raderas. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

CombiGene använder personuppgifter för följande kategorier:

 • Nyhetsbrev och annan marknadsföring 
 • Aktieägarinformation
 • Rekryteringsbehov
 • Anställda
 • Investerare
 • Samarbetspartners

Beroende på under vilka förutsättningar dina personuppgifter har registrerats hos CombiGene kan du förekomma under en eller flera kategorier.

Laglig grund för vår behandling
Behandlingen av personuppgifter av CombiGene AB sker med följande rättsliga grund

 • För att CombiGene ska kunna uppfylla sitt avtal gentemot dig
 • Rättslig förpliktelse – personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen och aktiebolagslagen ställer eller vid begäran från myndigheter är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse. 
 • Intresseavvägning – om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras och om samhällsintresset för den aktuella forskningen klart överväger risken för otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Anställda hos CombiGene samt i vissa fall extern leverantör att få tillgång till dina uppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar.
 • Samarbetspartners som hanterar marknadsföring.
 • Vi skickar endast de uppgifter som behövs
 • Eventuella myndigheter enligt lagkrav.


Hur vi skyddar din personliga information
CombiGene AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Var lagras dina uppgifter?
CombiGene AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig. Se mer information under stycket ”Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
När du lämnar dina personuppgifter till CombiGene AB ger du medgivande till CombiGene att registrera samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna lagras och behandlas i CombiGenes IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter som då görs omedelbart om det inte strider mot då gällande lag. Om då gällande lag inte tillåter att dina personuppgifter tas bort men att det i stället är möjligt att anonymisera dina personuppgifter görs detta.

I övriga situationer sparas inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för det specifika ändamålet.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår databas.

Om du anser att de personuppgifter som CombiGene AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. CombiGene AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss på adress nedan.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Länkar till andra sidor
På combigene.com kan det förekomma länkar till externa webbsidor som CombiGene inte har bestämmande inflytandet över. Dessa omfattas inte av denna policy.


Cookies

Vår webbplats använder cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen och för att samla besöksstatistik (ingen personlig data). Vill du inte acceptera cookies, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Ingen information överförs till någon tredje part.

Ditt godkännande
Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att CombiGene, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos CombiGene samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. CombiGene äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du info@combigene.com. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Adress:
CombiGene AB
Agavägen 52A
181 55 Lidingö
info@CombiGene.se