Intervju tidigare publicerad av BioStock

Zyneyros vd om samarbetet med CombiGene

"Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker vård och den främsta orsaken till funktionshinder i världen."

CombiGene och Zyneyro ingick i början av året ett samarbete för utveckling av nya smärtbehandlingar. Smärtprogrammet COZY består av en peptidbehandling och en genterapibehandling. Både peptiden och genterapin utvecklas för behandling av svåra kroniska smärttillstånd där genterapin reserveras för patienter när möjligheterna för spontan minskning av smärtan bedöms som utesluten (eller osannolik). För BioStock berättar Zyneyros vd Peter Horn Møller om samarbetet och visionerna.

Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker vård och den främsta orsaken till funktionshinder i världen. Kronisk smärta, som påverkar 20-25 procent av världens befolkning, definieras som smärta som kvarstår eller återkommer längre än tre månader. Enbart i USA beräknades den årliga kostnaden år 2011 för kronisk smärta i vuxna vara så hög som 635 miljarder USD per år. [1] Detta motsvarar en högre summa än de årliga kostnaderna för cancer, hjärtsjukdomar respektive diabetes. Kostnaderna inkluderar bland annat sjukvårdskostnader, förlorad produktivitet orsakad av missbruksproblem, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga.

Nuvarande behandlingsalternativ är otillräckliga

Exempel på vanliga behandlingar av kronisk smärta är opioider och antidepressiva medel. Dessa riskerar dock att leda till missbruk, överdoser och allvarliga biverkningar. Andra alternativ är så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs). Dessa ger dock inte långsiktig lindring och är otillräckliga alternativ för kroniska smärttillstånd.

Nytt samarbete inom kronisk smärta

I början av 2023 ingick svenska CombiGene och danska Zyneyro ett samarbete för att utveckla mer effektiva behandlingar av svåra temporära och kroniska smärttillstånd. Bolagens gemensamma pipeline består av peptidbehandlingen COZY01 samt genterapibehandlingen COZY02. Genom att använda en helt ny verkningsmekanism har såväl peptidbehandlingen som genterapin potential att erbjuda en effektiv smärtlindring.

Enligt bolagen är risken för biverkningar med båda terapierna potentiellt lägre jämfört med ett systemiskt och livslångt medicinerande med exempelvis smärtstillande preparat. Dessutom har varken peptidterapin eller genterapin de beroendeframkallande egenskaperna som är förknippade med bland annat opioider. 

Zyneros vd kommenterar

För att få veta mer om samarbetsprojektet med CombiGene, kontaktade BioStock Zyneyros vd Peter Horn Møller. 

Peter, ni vill rita om kartan för framtidens smärtbehandlingar. Vad har ni sett hittills i era studier som pekar på att ni är på rätt väg?

”Våra data visar flera saker. Vår peptidbaserade läkemedelskandidat kan ta bort kronisk smärta minst lika bra som kända smärtstillande läkemedel och vi kan återställa den normala smärtförnimmelsen och inte bara ”bedöva” känslan av smärta.” 

”Att ha en normal smärtförnimmelse är oerhört viktigt eftersom det är vår kropps varningssystem som talar om för oss att något är fel. Med en begränsad eller helt frånvarande smärtförnimmelse, vilket ofta är en bieffekt av starka smärtstillande medel, kan vi inte vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda oss mot faror som kan leda till allvarliga skador. Dessutom ser vi inte de andra kända biverkningarna, såsom beroende, slöhet, nedsatt koordination och minnesproblem. 

”Vår hypotes är helt enkelt att vi eliminerar den biologiska orsaken till kronisk smärta – som är en annan typ av smärta än till exempel akut smärta – utan att påverka den normala smärt- och känselupplevelsen.”

”Dessutom visar våra data att vår genterapikandidat ger fullständig smärtlindring på exakt samma sätt som peptidkandidaten, med fördelen att effekten förväntas bli livslång efter en eller ett fåtal behandlingar.”

Är målet att COZY01 skall bli ett komplement eller en direkt utmanare till dagens väletablerade NSAID-läkemedel?

”Målet är helt klart att COZY01 ska bli en konkurrent till de befintliga läkemedlen. NSAID är antiinflammatoriska. De minskar också smärta, men främst för att inflammationen minskar, dvs NSAID är inte specifikt smärtstillande läkemedel. Alla våra prekliniska data tyder på att COZY01 är en läkemedelskandidat som specifikt adresserar den patologiska smärtupplevelsen vid kronisk smärta.

Ni förväntar er att såväl verkningsmekanismen som effekten av COZY02 är desamma som vid direkt administrering av  peptiden. Kan du förklara detta lite närmare?

”Det är i grunden ganska enkelt. COZY02 – vår genterapikandidat – levererar exakt samma aktiva komponent som peptidbehandlingen COZY01. Den enda skillnaden är att genterapin instruerar kroppen att själv producera peptiden istället för att den måste injiceras.

Hur föll valet på att samarbeta med CombiGene och hur ser rollfördelningen ut i projekten?

”En av forskarna bakom våra läkemedelskandidater och medgrundare av Zyneyro hade under några år haft ett akademiskt samarbete med CombiGene i några andra projekt som inte är relaterade till kronisk smärta. Så det var naturligt att kontakta ledningen för CombiGene då vi kände oss redo att ingå ett utvecklingssamarbete. Från de första onlinemötena, som ägde rum i slutet av pandemin, var det tydligt att det fanns ömsesidig respekt, konstruktiv dialog och kompletterande kompetenser på båda sidor. Vi är skandinaver, vi förstår varandra (även om det finns en skillnad mellan svensk och dansk affärskultur), vi kan enkelt besöka varandra. Viktigast av allt – vi enades mycket snabbt om en samarbetsmodell där vi delar arbetsuppgifterna lika, allt från utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaterna till att ta in nödvändigt kapital. En naturlig konsekvens av detta är att vi också delar på den framtida ekonomiska avkastningen. Med andra ord arbetar vi faktiskt som en enhet. Zyneyro har därmed fått en topprofessionell läkemedelsutvecklingsavdelning på mycket kort tid. Och eftersom tiden fram till godkännandet naturligtvis är väldigt viktig utgör denna samarbetsform den snabbaste vägen att ta projektet framåt.

[1] Relieving Pain in America: A Blueprint for Transforming Prevention, Care, Education, and Research. Appendix C. The Economic Cost of Pain in the US. Institute of Medicine (US) Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011

Share the article: