Ledare

Växande momentum i smärtprogrammet COZY

"Vi träffade flera stora läkemedelsföretag som ser med intresse på vårt smärtprogram."

Smärtprogrammet COZY som vi utvecklar tillsammans med det danska bolaget Zyneyro befinner sig för närvarande i en mycket intensiv fas. Efter att i början av året etablerat en gemensam COZY-organisation med Zyneyro har vi arbetat intensivt med förberedelser inför det prekliniska toxikologiprogrammet i peptidprojektet COZY01 med ambitionen att detta projekt ska vara klart för kliniska studier inom några år. 

Förberedelser för det prekliniska programmet
Förberedelserna omfattar bland annat val av CDMO- och CRO-partner, det vill säga det bolag som ska producera materialet till den toxikologiska studien respektive det bolag som kommer att genomföra den. Att välja rätt partner för dessa uppgifter är ett omfattande arbete som har långsiktiga och viktiga konsekvenser. Vi har också arbetat med att etablera ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board) för COZY-programmet. Rådets huvudsakliga funktion kommer att vara bistå med vetenskaplig granskning och rådgivning. Vi närmar oss därmed i rask takt de prekliniska studier som kommer att göra COZY01 redo för studie i människa.

Smärta kostar samhället enorma belopp
Smärta är en av sjukvårdens allra största utmaningar. Svår kronisk smärta orsakar oerhört mänskligt lidande. Sjukdomen leder också till ofantliga kostnader för samhället. Enbart i USA beräknas samhällets samlade kostnader (sjukvårdskostnader och indirekta kostnader som sjukskrivning och produktionsbortfall) för smärta uppgå till 635 miljarder USD varje år1. En faktor som ytterligare komplicerar bilden är att konventionella behandlingar (främst av antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel, kramplösande läkemedel och opioider) inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta. Den smärtlindring som uppnås har ofta ett antal funktionsnedsättande biverkningar såsom missbruksproblematik, depression, ångest, trötthet, nedsatt fysisk och psykisk förmåga. I USA har uppskattningsvis 700 000 människor dött på grund av opioidmissbruk de senaste 20 åren.

Stort intresse för nya behandlingsalternativ
Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att det finns ett enormt intresse för nya behandlingsformer som inte har de nackdelar dagens läkemedel är behäftade med. Ett bra exempel på detta är den oberoende utvärdering av COZY01 som pågår vid National Institutes of Health (NIH) i USA, i ett statligt finansierat program (Preclinical Screening Platform for Pain, PSPP). COZY01 har genomgått den första nivån av tre och har valts ut för att gå vidare till nästa nivå där substansen ska testas i olika smärtmodeller. 

Stort intresse från Big Pharma
Att intresset för nästa generations smärtlindring är stort också bland Big Pharma-bolag var något Zyneyros vd Peter Horn Møller och jag upplevde när vi besökte BIO2023 i Boston i början av juni. I år samlade kongressen 14 000 deltagare och 5000 bolag.

Det primära syftet med vårt deltagande i Boston var att presentera vårt gemensamma smärtprogram COZY för Big Pharma-bolag. CombiGene har tidigare framgångsrikt utlicensierat epilepsiprojektet CG01 till Spark Therapeutics i en affär med ett potentiellt värde på 328,5 miljoner USD. Vår ambition är självklart att göra en motsvarande resa med smärtprogrammet. Med detta sagt vill jag poängtera att affärer av detta slag är komplexa processer som tar lång tid att ro i hamn. Processen börjar med att etablera en relation med de potentiella bolagen något som BIO2023 gav goda möjligheter till.

Positiva möten på BIO2023
De möten vi hade med Big Pharma omgärdas självfallet av sekretess, vilket gör att jag inte kan namnge de bolag vi träffade eller ge några specifika detaljer om våra diskussioner. Vad jag kan säga är att vi träffade flera stora läkemedelsföretag som ser med intresse på vårt smärtprogram. Vi kommer att ha en fortsatt dialog kring smärtprogrammet med dem vi mötte på BIO2023 och vi har ambitionen att på sikt utöka kretsen av potentiella partners.

Vårt fokus för andra halvåret 2023 är nu att fortsätta utvecklingen av det mycket viktiga smärtprogrammet COZY. Vi kommer också fortsätta vårt arbete med att hitta ytterligare projekt att inlicensiera för att bygga ett allt starkare CombiGene.

Jan Nilsson
Vd

1Relieving Pain in America: A Blueprint for Transforming Prevention, Care, 
Education, and Research. Appendix C. The Economic Cost of Pain in the US. 
Institute of Medicine (US) Committee on Advancing Pain Research, Care, and
Education. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011

Share the article: