Tema Smärta

Några fakta om smärta

Smärta är ett komplext område, inte minst som det finns flera olika typer av smärta och att smärtan kan ha många olika orsaker. Smärta rymmer också stor problematik och kan mer eller mindre ta över vardagen för de drabbade. Existerande behandlingar har en rad olika biverkningar. 

Smärta kan bland annat uppstå vid hög värme eller vid tryck eller slag. Sådan smärta kallas nociceptiv smärta eller vävnadsskadesmärta. I vissa situationer kan kroppen ha svårt att lokalisera smärtan. Den kan då manifesteras i en annan kroppsdel och man talar då om refererad smärta. Ett exempel på detta är hjärtinfarkt där smärtan kan stråla ut i vänster arm. 

Smärta kan också uppkomma vid skador eller sjukdomar i själva nervsystemet, både i det perifera nervsystemet (PNS) och det centrala nervsystemet (CNS). Även psykiatriska sjukdomar kan ge upphov till smärta, så kallad psykogen smärta. Det finns även smärttillstånd där man inte känner orsaken, man talar då om idiopatisk smärta.

Den smärta som CombiGene och Zyneyro avser att behandla är svåra kroniska smärttillstånd som neuropatisk smärta, fantomsmärta och smärta associerad till olika typer av ryggskador där smärtan orsakas av en ökad känslighet i nervbanorna.

Smärta är ett stort globalt problem 

Mellan 15-25 procent av den vuxna befolkningen i Europa och USA lider av pågående smärtproblem och cirka 7 procent har kronisk smärta. I USA beräknas mellan fyra och åtta procent av befolkningen vara drabbade av svår kronisk smärta (High Impact Cronic Pain.)[1] Konventionell behandling utgörs främst av anti-inflammatoriska läkemedel, antidepressiva läkemedel, kramplösande läkemedel samt opioider (en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism). 

Problemen med dagens behandlingar

Problemen med dessa behandlingar är bland annat att de inte är specifikt utvecklade för att behandla kronisk smärta. Den smärtlindring som uppnås har därför ofta en rad handikappande biverkningar som depression, oro, trötthet, försämrad fysisk och mental förmåga samt beroendeproblematik. I USA beräknas 700 000 människor ha avlidit på grund av opioidmissbruk under de senaste 20 åren.  

Smärta påverkar vardagen – varje dag

Att leva med ständig smärta är oerhört slitsamt. Långvarig/kronisk smärta riskerar att helt dominera livet med begränsningar i rörlighet och dagliga aktiviteter och oförmåga att arbeta med låg livskvalitet och en negativ social situation som följd. Det är inte ovanligt att smärtproblem leder till stress, sömnproblem, depression och ångest, vilket i sin tur kan förstärka smärtupplevelsen.

[1] Prevalence of Chronic Pain and High-Impact Chronic Pain Among Adults — United States, 2016; CDC; Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly / Vol. 67 / No. 36 September 14, 2018

Källor: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smärta

https://www.1177.se/Halland/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/langvarig-smarta/

Dela artikeln: