Bolags- och aktieinformation

Bolagsinformation

Bolagsnamn: CombiGene AB (publ)
Affärsidé: CombiGenes vision är att ge patienter som drabbats av svåra sjukdomar möjlighet till ett bättre liv genom genterapi och andra former av avancerade behandlingar.  
Vår verksamhet har tre fokusområden: inlicensiering av nya och lovande tillgångar, utveckling av dessa tillgångar till proof-of-concept under vår ledning och expertis samt utlicensiering av tillgångarna till en strategisk partner för fortsatt utveckling och kommersialisering. Intäkter kommer från milstolpsbetalningar och royalties. 

VD: Peter Ekolind
Styrelseordförande: Jonas Ekblom

Antal anställda: 10

Organisationsnummer: 556403-3818
Postadress: Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö
Besöksadress: Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

Hemsida: www.combigene.com
Epostadress: info@combigene.com
Telefon: 08 35 73 55

Aktien

Aktiekapitalet i CombiGene ska uppgå till lägst 990 000 kronor och högst 3 960 000 kronor fördelat på lägst 19 800 000 aktier och högst 79 200 000 aktier. Det finns ett aktieslag i CombiGene. Varje aktie medför lika rätt till CombiGenes tillgångar och vinst samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Kvotvärdet är fem (5) öre.
CombiGenes aktiebok förs elektroniskt av Euroclear.

Verksamheten i CombiGene AB (bioteknisk forskning eller utveckling) faller under ”skyddsvärd verksamhet” i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB´s föreskrifter. Det innebär att en investering i CombiGene kan kräva en anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar till Inspektionen för strategiska produkter. https://isp.se/blanketter/blanketter-och-anvisningar-for-utlandska-direktinvesteringar/

Aktienamnet är Combigene, kortnamnet är COMBI, och ISIN-koden SE0016101935.

Största aktieägarna

Tio största aktieägarna per 2024-03-31Summa innehavInnehav %
ORPHAZYME AS1 986 61010,03
NORDQVIST, IVAR1 889 3259,54
AVANZA PENSION 1 178 2355,95
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB   526 8892,66
M&L INDUSTRIFÖRVALTNING AB   515 0002,60
THOREN TILLVÄXT AB   494 8942,50
MOLSE, OLIVER   392 5951,98
FERSTAD, ARNE   291 0001,47
THOMASSEN SKAAR, CHRISTIAN   262 1781,32
OLSSON, PER MAGNUS   256 4911,30