Valberedning

nov 29, 2019

Valberedning har i enlighet med årstämmans beslut 2019 bildats

Årsstämman 2019 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2019. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2019. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat.” Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2019 bildats. Valberedningen består av Ivar Nordqvist, Arne Ferstad och Lars Thunberg som foreträder Sami Asani.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:
Ordförande vid stämman
Val av styrelseledamöter
Styrelsens ordförande
Arvode till styrelsen inklusive ordföranden.
Val av revisor och revisorsarvoden
Valberedningens regler

Pressmeddelande >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook