This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Valberedning

nov 30, 2018

Valberedning har i enlighet med årstämmans beslut 2018 bildats

Årsstämman 2018 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2018. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2019. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat.” Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2018 bildats. Förutom Arne Ferstad (ordförande i CombiGene AB:s styrelse) består valberedning av Lars Thunberg (bolagets största aktieägare), Patrik Kazimiersky och Mérab Kokaia.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Val av styrelseledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och revisorsarvoden
  • Valberedningens regler

Nyheter och rapporter