Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO3 i CombiGene AB (publ) inleds idag

aug 17, 2020

Idag inleds utnyttjandeperioden för teckning av aktier i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO3. En teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en ny aktie i CombiGene från och med den 17 augusti 2020 till och med den 31 augusti 2020 till en teckningskurs om 0,6 kronor motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för aktierna i CombiGene under perioden från och med den 3 augusti 2020 till och med den 14 augusti 2020 med en rabatt om 30 procent, eftersom teckningskursen per aktie inte kunde vara högre än 0,6 kronor.

Den 18 februari 2020 emitterade CombiGene 26 284 180 teckningsoptioner av serie TO3 och den 24 april emitterade CombiGene ytterligare 4 000 000 teckningsoptioner av samma serie, totalt har CombiGene emitterat 30 284 180 teckningsoptioner av serie TO3. Vid full teckning enligt teckningskursen om 0,6 kronor tillförs CombiGene 18 170 508 kronor före emissionskostnader, varvid det totala antalet aktier ökar med 30 284 180 stycken till 155 906 187 aktier och aktiekapitalet ökar med 3 028 418 kronor till 15 590 618,7 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 19,42 procent av CombiGenes aktiekapital och röster. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier och tillkommande röster till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 i förhållande till det totala antalet aktier och röster i CombiGene efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO3 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 augusti 2020 eller avyttras senast den 27 augusti 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Anmälningssedel, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande samt fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO3, kopia på CombiGenes bolagsordning, kopia på den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna inkluderande revisionsberättelsen för räkenskapsåret finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.combigene.com.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i september 2020.

MER INFORMATION ANGÅENDE TO3 >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook