Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i CombiGene

nov 13, 2019

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2018/2019 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i september 2018. Nyttjandeperioden avslutades den 30 september 2019 och totalt nyttjades 7 060 teckningsoptioner för teckning av 7 060 aktier till teckningskurs 2,00 SEK per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs CombiGene därmed cirka 14 TSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i CombiGene med 7 060 aktier från 63 723 836 till 63 730 896 aktier och aktiekapitalet ökar med 706,00 SEK från 6 372 383,60 SEK till 6 373 089,60 SEK, före registrering av den riktade nyemission till Lipigon Pharmaceuticals som Bolaget tidigare offentliggjort information om.

Pressmeddelande >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook