Produktionsplattformen testad och klar

nov 17, 2020

All produktion av läkemedel sker under ett strikt regelverk kallat Good Manufacturing Practice eller GMP. Syftet med denna reglering är att säkerställa att alla läkemedel håller samma kvalitet vid varje produktionstillfälle och att det därmed är säkert att använda i vården och att det har avsedd effekt. Detta gäller självfallet också för genterapeutiska läkemedel som CombiGenes läkemedelskandidat CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Under 2020 har CombiGene lagt stor kraft på att bygga upp en sammanhållen och kvalitetssäker produktionsplattform som är enkel att skala upp för kommande kommersiella volymer.

Utmaningarna att etablera en produktion som kan leverera material till de avslutande prekliniska studierna, kommande studier i människa och framtida kommersiell klinisk användning har varit betydande och involverat flera olika leverantörer. I denna artikel går Genevägen igenom alla de steg som teamet på CombiGene tagit under 2020 för att bygga en skalbar och framtidssäker produktionsplattform.

Startmaterial för produktionen
Innan man kan påbörja den egentliga produktionen av CG01 måste man producera de plasmider som utgör själva startmaterialet för produktionen. Tre olika plasmider (cirkulära DNA-molekyler) krävs för produktionen. En av dessa plasmider är bärare av DNA som kodar för CG01:s aktiva substanser neuropeptid Y och receptorn Y2. För att säkerställa att kvaliteten på plasmiderna är exakt den samma vid varje enskilt produktionstillfälle har CombiGene tillsammans med Cobra Biologics utvecklat så kallade mastercellbanker som säkerställer att kvaliteten på plasmiderna är exakt densamma vid varje framtida produktionstillfälle. Mastercellbankerna är med andra ord en grundpelare i kvalitetssäkringen av CG01.

Analysmetoder för kvalitetssäkring
Nästa steg i arbetet med att kvalitetssäkra produktionen av CG01 var att utveckla både generella och specifika analysmetoder och integrera dem i produktionsprocessen. De generella analyserna är gemensamma för liknande genterapier medan de specifika analyserna är speciellt utvecklade för CG01.

Under 2020 har CombiGene tillsammans med den brittiska organisationen CGT Catapult utvecklat sju olika analyser för produktionen av CG01.

Val av produktionsmetod
Det finns i huvudsak två olika sorters produktionsmetoder för virusbaserade genterapier, adherent produktion och suspensionsbaserad produktion. Den adherenta metoden lämpar sig väl för produktion av begränsade volymer. CombiGene har så här långt i CG01-projektet använt den adherenta produktionsmetoden för att producera material till de många prekliniska studier som genomförts. Eftersom CG01 utvecklas för behandling av epilepsi är det potentiella antalet patienter avsevärt mycket större än för de genterapier som utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomar.

CombiGene räknar med att kunna behandla upp till 10 000 patienter om året med CG01. Att i det läget använda sig av en adherent produktionsmetod är inte praktiskt eller ekonomisk möjligt. CombiGene har därför beslutat att redan nu etablera en suspensionsbaserad produktionsmetod som kommer att kunna producera material inte bara för de avslutandeprekliniska studierna och studierna i människa utan också ha kapacitet att möta framtida kommersiella krav på volymer. Under inledningen av september tecknade CombiGene därför avtal om produktion av CG01 med den spanska tillverkaren Viralgen. Knappt en månad senare påbörjades produktion av den första batchen av CG01. Materialet från denna första tillverkning kommer att analyseras under årets avslutande kvartal för att säkerställa att den möter alla de högt ställda kvalitetskraven. När det omfattande kvalitetsarbetet är slutfört kommer det producerade materialet användas i de kommande säkerhetsstudierna.

”Att vi nu har en komplett och framtidssäker produktionsplattform är en mycket betydande milstolpe i CG01-projektet”, säger CombiGenes vd Jan Nilsson. ”Vi har nu kapacitet att producera de volymer vi behöver för att möta en framtida kommersiell efterfrågan. Det är också mycket värdefullt ur en regulatorisk synvinkel att vi kan genomföra de avslutande prekliniska studierna och de kommande kliniska studierna i människa med samma produktionsplattform som vi kommer använda för kommersiell produktion.”

“Att vi nu har en komplett och framtidssäker produktionsplattform är en mycket betydande milstolpe i CG01-projektet.”

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook