1-3 september, CombiGene på Gene Therapy Analytical Europe

sep 1, 2020

I takt med att allt fler genterapier närmar sig kliniska studier och medicinsk användning ses ett skärpt fokus på analyser för kvalitetskontroll av produktionen av genterapier. Ett exempel på detta är den digitala konferensen Gene Therapy Analytical Europe den 1-3 september som är helt ägnad åt att lösa de specifika analytiska utmaningar som branschen står inför.

CombiGene arbetar för närvarande intensivt tillsammans med sin partner CGT Catapult för att slutföra framtagandet analyser för kvalitetskontroll för produktionen av det material som kommer att användas för de planerade toxikologi- och biodistributionsstudierna samt kommande klinisk fas I-studie. Karin Agerman, CombiGenes Chief Research and Development Officer, kommer efter en särskild inbjudan att närvara under konferensen för att på ett effektivt sätt inventera det rådande kunskapsläget.

Gene Therapy Analytical Europe kommer också att fungera som en plattform för möten och Karin Agerman kommer att vara tillgänglig för diskussioner med relevanta aktörer.

För mer information om Gene Therapy Analytical Europe, se: genetherapy-analytical-europe.com

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook