Kommuniké från extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ) 2018

okt 18, 2018

Idag, den 18 oktober 2018, hölls en extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelsen beslutade den 22 augusti 2018 om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen av aktier beslutades med stöd av årsstämmans bemyndigande medan nyemissionen av teckningsoptioner beslutades under förutsättning av godkännande vid dagens extra bolagsstämma.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av teckningsoptioner innebärande att högst 6 879 130 teckningsoptioner av serie 2018/2019 emitteras, envar berättigande till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 687 913 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 6 879 130 aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Pressrelease >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook