Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB den 29 juni 2020

jun 29, 2020

CombiGene AB höll idag, den 29 juni 2020, årsstämma i Lund. Årsstämman valde Filip Funk, advokat vid Fredersen Advokatbyrå, till stämmoordförande och protokollförare. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode
Till nya styrelseledamöter valdes Bert Junno, Jan Nilsson, Jonas Ekblom och Per Lundin. Peter Nilsson omvaldes till styrelseledamot. Bert Junno valdes till ny styrelseordförande. Stämman beslutade att arvode för tiden mellan årsstämman 2020 fram till årsstämman 2021 ska utgå med 125 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande.

Till revisionsbolag valdes MAZARS SET Revisionsbyrå AB som meddelat att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt tabellen nedan.

 

Tidigare lydelse Antagen lydelse
1 § Firma
Bolagets firma är CombiGene AB. Bolaget är publikt (publ).
1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är CombiGene AB. Bolaget är publikt (publ).
3 § Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av i första hand neurologiska och psykiatriska sjukdomar, och därmed förenlig verksamhet.
3 § Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder, och därmed förenlig verksamhet.
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.
5 § Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
5 § Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att i enlighet med förslaget i kallelsen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Lund, 29 juni 2020

CombiGene AB (publ)
Styrelsen

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook