Kallelse till årsstämma i CombiGene AB

apr 21, 2021

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2021 kl. 10.00 i Gamla Styrelserummet (våning fem), Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

CombiGene värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset. Som en del i detta kommer CombiGene att iaktta vid var tid gällande restriktioner och myndighetsrekommendationer. Av denna anledning uppmanas aktieägare att tillvarata möjligheten att rösta via ombud. Vidare har CombiGene beslutat att rösträttsregistreringen ska ske utomhus, att lokalen ska städas en extra gång innan årsstämman samt att handsprit och munskydd ska tillhandahållas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2021, dels senast den 19 maj 2021 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress CombiGene AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till
combigene@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 maj 2021 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Kallelse >>

Nuvarande Bolagsordning >>

Förslag – Ny bolagsordning punkt 16b >>
Förslag – Ny bolagsordning punkt 17b >>
Förslag – Ny bolagsordning punkt 18 >>

Rösträttsfullmakt >>

Valberedningens förslag till beslut >>

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook