This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

mar 29, 2018

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2018 kl. 14.30 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.00 och avbryts när stämman öppnas.
Läs mer >>

Rösträttsfullmakt >>

Nyheter och rapporter