Förtydligande avseende BTU

okt 1, 2018

CombiGene har tidigare idag informerat marknaden om att bolaget sammankallar en extra bolagsstämma för godkännande av utgivande av de teckningsoptioner som är en del av de units som emitterades den 22 augusti 2018.

Innebörden av detta är att inget formellt godkännande av utgivandet av teckningsoptionerna finns för närvarande. Vid sondering bland de större aktieägarna har ägare till omkring 30 procent av aktierna ställt sig bakom styrelsens förslag att godkänna emissionen av teckningsoptionerna men innan beslutet fattas finns en teoretisk risk att stämman inte godkänner emissionen av teckningsoptionerna. I så fall kommer teckningsoptionerna inte att kunna registreras eller bokas ut till dem som tecknat units och tilldelats BTU. Bolaget bedömer risken för att detta ska inträffa som mycket låg, eftersom det skulle innebära att man röstar emot en kapitalisering av bolaget på ett sätt som ingen aktieägare gynnas av, men om det ändå skulle ske kommer bolaget att vidta åtgärder för att på annat sätt säkerställa att de som tecknat units ska erhålla teckningsoptioner med samma villkor som dem som styrelsen beslutade om den 22 augusti 2018.

 

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook