This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene offentliggör prospekt avseende företrädesemission

aug 24, 2018

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen den 22 augusti 2018 beslutade om (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 31,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Pressmeddelande >>

Prospekt >>
Teaser >>

Nyheter och rapporter