CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

CombiGene offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till innehavarna av aktier och teckningsoptioner i Panion Animal Health

maj 22, 2019

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier eller
teckningsoptioner kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller accept av överlåtelse av aktier eller teckningsoptioner skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Nilsson (VD)
Telefon: +46704663163
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Arne Ferstad (styrelseordförande)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

läs mer >>

Nyheter och rapporter