CombiGene har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 19 december 2018

dec 17, 2018

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att aktierna och teckningsoptionerna i CombiGene AB (publ) ska upptas till handel på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel blir den 19 december 2018.

Aktierna och teckningsoptionerna (TO 2) i CombiGene kommer att handlas med oförändrat kortnamn (COMBI) och ISIN kod (SE0006504593) respektive (COMBI TO 2) och ISIN-kod (SE0011616408).

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med bytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Stockholm och aktieägare i CombiGene behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

“Listbytet förväntas stärka kännedomen om CombiGene och attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna” säger Jan Nilsson vd i CombiGene.

CombiGenes bolagsbeskrivning finns att tillgå på bolagets hemsida, www.combigene.com.

FNCA Sweden AB är CombiGenes Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Pressmeddelande>>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook