CombiGene genomför en riktad nyemission av aktier till Lipigon Pharmaceuticals

sep 16, 2020

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en riktad nyemission av 1 561 365 aktier till Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”) med anledning av det licensavtal som sedan tidigare ingåtts mellan CombiGene och Lipigon.

Nyemissionen genomförs för att erlägga den andra delmålsbetalningen till Lipigon under licensavtalet. Delmålsbetalningen uppgår till 1 499 999,63 kronor och betalas genom nyemission av 1 561 365 aktier. Antalet aktier har fastställts med utgångspunkt i en teckningskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på CombiGenes aktie under en period om femton (15) handelsdagar som slutade dagen innan styrelsens beslut om den aktuella emissionen.

Delmålsbetalningen följer av att CombiGene den 24 augusti 2020 ansökt om patentskydd för vektorer som utvecklas inom lipodystrofiprojektet CGT2, för närmare information om patentansökan se pressmeddelande ”CombiGene ansöker om patentskydd för vektorer inom lipodystrofiprojektet CGT2” från den 25 augusti 2020. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 0,88 procent av aktiekapitalet i CombiGene efter nyemissionen. De nya aktierna kommer att överföras till Lipigon så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

PRESSMEDDELANDE >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook