Combigene beslutar att genomföra en till 80 procent säkerställd företrädesemission om 32,5 MSEK

feb 18, 2020

Styrelsen i Combigene AB (”Combigene” eller ”Bolaget”), org. nr. 556403-3818, har idag den 18 februari 2020 beslutat genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) med ett belopp om högst 32,5 MSEK. Nyemissionen görs i enlighet med det bemyndigande till styrelsen som lämnades av årsstämman i Combigene den 16 maj 2019. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier om 26 MSEK, motsvarande 80 % av Företrädesemissionen, har inhämtats från externa garanter och bolagets styrelse.

Villkor för Företrädesemissionen
Två (2) befintliga aktier innehavda på avstämningsdagen ger rätt till att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen per unit är 1,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. TO1 löper ut i augusti 2020 och TO2 löper ut i november 2020. Teckningskursen bestäms med ledning av 10 handelsdagars volymvägda snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om 30 procent, dock lägst 0,4 SEK och högst 0,6 SEK för TO1 respektive lägst 0,5 SEK och högst 0,7 SEK för TO2.

I dagsläget är 65 053 647 aktier utgivna i Bolaget. I Företrädesemissionen kan högst 32 526 823 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Detta innebär att högst 65 053 646 nya aktier och högst 65 053 646 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget högst 32,5 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 3,7 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare högst 65 053 646 aktier att emitteras och Bolaget kommer således tillföras ytterligare högst 42,3 MSEK.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 18 mars 2020. 

Sista dag för handel inklusive uniträtter är den 16 mars 2020. Första dag för handel exklusive uniträtter är den 17 mars 2020.

Teckningsperioden löper under perioden 20 mars – 3 april 2020. Handel med uniträtter äger rum mellan den 20 mars – 1 april 2020.

Prospekt avseende Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas kunna offentliggöras den 16 mars 2020.

Företrädesemissionen innehåller en övertilldelningsoption om högst 4,95 miljoner aktier som riktas till emissionsgaranterna som kan välja att kvitta till en del mot avtalad garantiprovision.

Bolagets huvudfokus är att ytterligare avancera huvudprojektet CG01, som är inriktat på fokal epilepsi, på dess väg mot kliniska studier. För att driva projektet vidare behöver denna nyemission göras.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av externa emissionsgarantier inklusive till en del av teckningsförbindelser från styrelsen.

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 

Kommentar Jan Nilsson, VD

”Med denna emission får CombiGene resurser att driva epilepsiprojektet CG01 vidare med full kraft. Resultat från djurförsök visar på en mycket lovande potential för alla de epilepsipatienter som idag saknar medicinska behandlingsalternativ. Marknadspotentialen för CG01 för vår valda indikation 4-10 miljarder kronor om året även med försiktiga antaganden. Vi välkomnar aktieägarna att delta på denna spännande resa.”

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook