CombiGene AB (publ) redovisar utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3

sep 2, 2020

Den 31 augusti 2020 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 för teckning av aktier i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”). Totalt hade då 29 450 679 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av aktier och varje teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i CombiGene till en teckningskurs per aktie om 0,6 kronor. Nyttjandegraden uppgick således till cirka 97,25 procent och genom teckningsoptionerna tillförs CombiGene därmed 17 670 407,40 SEK före emissionskostnader.

Teckningen innebär att antalet aktier i CombiGene ökar med 29 450 679 aktier, från 147 210 132 aktier till 176 660 811 aktier och att aktiekapitalet ökar med 2 945 067,9 kronor, från 14 721 013,2 kronor till 17 666 081,10 kronor.

De aktier som tillkommer med anledning av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 innebär en utspädning om cirka 16,67 procent. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO 3 i förhållande till det totala antalet aktier i CombiGene efter att de nya aktierna registrerats.

PRESSMEDDELANDE >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook