Bokslutskommuniké januari – december 2020

feb 17, 2021

Perioden oktober – december 2020
• Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 3 171 (3 908) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -10 964 (-9 037) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,05 (-0,14) SEK.

Perioden januari – december 2020
• Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 12 029 (15 730) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -29 551 (-17 929) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,13 (-0,28) SEK.
• Likviditet vid periodens utgång: 48 895 (15 166) TSEK.
• Soliditet vid periodens utgång: 90 (46) %.

Kvartal fyra
• Louise Aspenberg tillträder som ny Chief Financial Officer (CFO). Louise Aspenberg ingår i CombiGenes ledningsgrupp och rapporterar till vd Jan Nilsson. Louise Aspenberg efterträder Anna Jönsson som lämnar företaget på egen begäran.
• CombiGenes lipodystrofiprojekt CGT2 genomför en första selektion av läkemedelskandidater i in vitro-försök med leverceller.
• Horizon 2020 gör en tredje utbetalningen om 130 000 EUR till CombiGenes epilepsiprojekt CG01. CombiGene har därmed erhållit 85 procent av det totala anslaget om 3,36 miljoner EUR.
• CombiGene tecknar avtal med brittiska Neurochase om optimerad dosering och injektion av CG01 inför de kliniska studierna.
• CombiGene har tillsammans med genterapitillverkaren Viralgen framgångsrikt slutfört den första storskaliga produktionen av CG01.
• CombiGenes teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 utnyttjade till 98,4 procent.
• Rekrytering av Martin Linhult till positionen som Project Manager CMC.

Händelser efter det fjärde kvartalets utgång
• Rekrytering av Pernilla Fagergren till positionen som Clinical Project Manager.

Läs Bokslutskommuniké januari – december 2020 för CombiGene AB >>

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook