This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Milstolpar

Upptäckten
• Professor Merab Kokaia och docent David Woldbye inleder ett svenskt-danskt forskningssamarbete för att utveckla nya behandlingsformer mot svårbehandlad epilepsi.
• Ett flertal akademiska studier indikerar att produktionen av NPY ökar i hjärnans nyckelregioner efter ett epileptiskt anfall och en hypotes är att NPY är en del av kroppens eget försvar för att hämma de epileptiska anfallen.
• Woldbye och Kokaia inser att man kan få en tydligare anfallshämmande effekt om en förhöjd nivå av NPY kombineras med ökad nivå av receptorn Y2.

2006 – 2013: CombiGene bildas, forskningen intensifieras
• Prioritetsansökan skickas in till svenska patentverket PRV.
• Framsteg sker inom genterapifältet och så kallade AAV-vektorer etablerar sig som en lämplig metod för att föra in terapeutiska gener i mänskliga nervceller.
• I april 2006 bildar entreprenören och finansiären Lars Thunberg tillsammans Merab Kokaia och David Woldbye bolaget CombiGene AB, för att kunna vidareutveckla och kommersialisera uppfinningen.
• Patentansökan skickas in i USA och Europa.
• Woldbyes och Kokaias akademiska forskningsprojekt fortsätter parallellt med Bolaget och ett stort antal artiklar publiceras i välrenommerade tidskrifter.
• Bolagets ägarkrets utökas.

2014 – 2015: CombiGene tar form
• Patentansökan godkänns i USA och Europa.
• CombiGene omvandlas till ett publikt aktiebolag och styrelsen ombildas.
• Bolagets säte och besöksadress flyttas till Medicon Village i Lund.
• En kraftigt övertecknad noteringsemission genomförs som tillförde 12.5 MSEK före emissionskostnader.
• Notering på SPOTLIGHT Stock Market skedde 25 maj 2015.
• Dotterbolaget CombiGene Vet AB bildades.
• Screening för att finna optimal genvektor inleds.

2016
• Första omgången screeningstudier genomförs enligt plan.
• Slutgiltig läkemedelskandidat väljs sommaren 2016.
• Nya prekliniska studier startar.
• Ny patentansökan skickas in.

2017
• Data från CombiGenes dos-responsstudie visar att företagets läkemedelskandidat har avsedd anti-epileptisk effekt.
• CombiGene slutför den företrädesemission av aktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 26 januari 2017. Företrädesemissionen övertecknas och tillför Bolaget 14,2 MSEK före emissionskostnader.
• CombiGene påbörjar långtidsstudie av sin läkemedelskandidat för behandling av epilepsi.
• CombiGene erhåller ”Seal of Excellence” av Horizon 2020 och 500 000 kronor av Vinnova.
• Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall.
• Human expression study bekräftar att mänskliga hjärnceller tar upp CombiGenes läkemedelskandidat CG01

2018
• CombiGene och Cell and Gene Therapy Catapult tecknar avtal om utveckling av tillverkningsmetod för nyskapande genterapi för behandling av epilepsi.
• Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av Bolagets genterapiprojekt med fokus på svårbehandlad epilepsi.
• CombiGene genomför en framgångsrik företrädesemission som tillför bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Den 19 december 2018 noteras CombiGene på Nasdaq First North Stockholm.