CombiGenes milstolpar

Starten av CombiGenes epilepsiprojekt

 • Professor Merab Kokaia och docent David Woldbye inleder ett svenskt-danskt forskningssamarbete för att utveckla nya behandlingsformer mot svårbehandlad epilepsi.
 • Ett flertal akademiska studier indikerar att produktionen av NPY ökar i hjärnans nyckelregioner efter ett epileptiskt anfall och en hypotes är att NPY är en del av kroppens eget försvar för att hämma de epileptiska anfallen.
 • Woldbye och Kokaia inser att man kan få en tydligare anfallshämmande effekt om en förhöjd nivå av NPY kombineras med ökad nivå av receptorn Y2.

2006 – 2013

CombiGene bildas, forskningen intensifieras

 • Prioritetsansökan för det som senare blir läkemedelskandidaten CG01 skickas in till svenska patentverket PRV.
 • Framsteg sker inom genterapifältet och så kallade AAV-vektorer etablerar sig som en lämplig metod för att föra in terapeutiska gener i mänskliga nervceller.
 • I april 2006 bildar entreprenören och finansiären Lars Thunberg tillsammans med Merab Kokaia och David Woldbye bolaget CombiGene AB, för att kunna vidareutveckla och kommersialisera uppfinningen.
 • Patentansökan för det som senare blir läkemedelskandidaten CG01 skickas in i USA och Europa.
 • Woldbyes och Kokaias akademiska forskningsprojekt inom epilepsiområdet fortsätter och ett stort antal artiklar publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

2014 – 2015

CombiGene tar form

 • Patentansökan för det som senare blir läkemedelskandidaten CG01 godkänns i USA och Europa.
 • CombiGene omvandlas till ett publikt aktiebolag.
 • Bolagets säte och besöksadress flyttas till Medicon Village i Lund.
 • En kraftigt övertecknad noteringsemission genomförs som tillförde 12,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Börsintroduktion på Spotlight Stock Market sker 25 maj 2015.
 • Dotterbolaget CombiGene Vet AB bildas.
 • Screening för att finna optimal genvektor inleds.

2016

Framsteg i studier

 • Första omgången screeningstudier genomförs enligt plan.
 • Slutgiltig läkemedelskandidat väljs sommaren 2016. Läkemedelskandidaten får beteckningen CG01.
 • Prekliniska studier med CG01 startar.
 • Ny patentansökan för CG01 skickas in.
 • Dotterbolaget CombiGene Vet AB delas ut till aktieägarna. Det självständiga bolaget får namnet Panion Animal Health AB

2017

Fortsatta prekliniska studier, Seal of Excellence från Horizon 2020

 • Data från en dosresponsstudie visar att CG01 har avsedd anti-epileptisk effekt. Studien utfördes av ett externt CRO-bolag.
 • CombiGene genomför en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen övertecknas och tillför bolaget 14,2 MSEK före emissionskostnader.
 • CombiGene påbörjar en konceptverifieringsstudie av CG01 i en modell av kronisk epilepsi.
 • CombiGene erhåller ”Seal of Excellence” av EU:s Horizon 2020 och 500 000 kronor av Vinnova.
 • Human expression-studie bekräftar att mänskliga hjärnceller kan uttrycka CombiGenes läkemedelskandidat CG01.

2018

Utveckling av tillverkningsmetod

 • Konceptverifieringsstudien av CG01 i en modell av kronisk epilepsi avslutas och uppvisar ”proof of concept” i form av färre anfall.
 • CombiGene och Cell and Gene Therapy Catapult tecknar avtal om utveckling av tillverkningsmetod.
 • Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, satsar 3,36 MEUR på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av CG01 med fokus på svårbehandlad epilepsi.
 • CombiGene genomför en framgångsrik företrädesemission som tillför bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Den 19 december 2018 noteras CombiGene på Nasdaq First North Growth Market.

2019

CombiGene tar in ytterligare ett utvecklingsprojekt, förvärv av Panion Animal Health, val av CDMO- och CRO-partner i CG01

 • CombiGene förvärvar majoriteten av aktierna i Panion Animal Health. Motivet bakom förvärvet är bland annat att tillvarata synergier mellan de två bolagen och få en samlad kontroll över alla immateriella rättigheter.
 • CombiGene tecknar avtal med CRO-bolaget Northern Biomedical Research (NBR) som är specialiserat på prekliniska studier i centrala nervsystemet (CNS). Avtalet omfattar utvärdering av läkemedelskandidaten CG01 i en mindre pilotstudie, en biodistributionsstudie samt en säkerhetsstudie, så kallad toxikologistudie.
 • CombiGene tecknar avtal med det svensk-brittiska CDMO-företaget Cobra Biologics angående produktion av plasmider för tillverkningen av läkemedelskandidaten CG01.
 • CombiGene förvärvar projekt från Lipigon Pharmaceutical AB för genterapeutisk behandling av den ovanliga sjukdomen lipodystrofi.

2020

Epilepsiprojektet – CG01

 • Preklinisk farmakokinetikstudie slutförd med positiva resultat. Studien bekräftar att CG01 skapar ett långvarigt uttryck av de verksamma substanserna NPY och Y2.
 • Preklinisk inlärnings- och minnesstudie visar att NPY och Y2 inte har någon signifikant negativ påverkan på kognitiva funktioner.
 • Leverans av den första plasmiden av tre som behövs för att producera CG01.
 • Leverans av de två resterande plasmiderna som behövs för att producera CG01.
 • Leverans av mastercellbanker för de tre plasmiderna.
 • Framgångsrik pilotstudie av suspension som produktionsmetod.
 • Positiva svar från tropismstudie.
 • Avtal om GMP-produktion med Cobra avseende plasmider för CG01.
 • Analysmetoder för kvalitetskontroll av produktionen av CG01 utvecklade i samarbete med CGT Catapult.
 • Produktionsavtal med Viralgen för produktion av CG01.
 • Avtal med brittiska Neurochase om utveckling av optimerad administration av CG01.
 • Första storskaliga produktionen av CG01 hos den spanska genterapitillverkaren Viralgen.

2021

Epilepsiprojektet – CG01

 • Materialet från den första storskaliga produktionen av CG01 frisläppt för användning i de avslutande delarna av det prekliniska programmet.
 • CG01-projektet inleder prekliniska biodistributions och toxikologistudier i små djur.
 • GMP-producerade plasmider (startmaterial för produktionen av CG01) frisläppta för GMPproduktion av CG01.
 • GMP-produktion av CG01 för första studien i människa.
 • CG01 för patent i USA och Ryssland.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook