Ledande befattningshavare

CombiGenes ledande befattningshavare utgörs av Bolagets VD Jan Nilsson, Bolagets Chief Research and Development Officer Karin Agerman samt Anna Jönsson, Chief Financial Officer. Nedan förtecknas de ledande befattningshavarna med uppgift om födelseår, när de tillträdde sina befattningar, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag i vilka personerna är verksamma samt aktieinnehav i Bolaget. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Jan Nilsson, CEO

VD sedan 2016. (född 1949)
Utbildning och erfarenhet: Jan Nilsson har en Fil Mag. examen från Göteborgs universitet och en MBA examen från Uppsala universitet. Jan utsågs till verkställande direktör i CombiGene den 1 oktober 2016. Jan har lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag. Han har även varit verksam inom flera olika områden inom läkemedelsindustrin såsom läkemedelsutveckling, lansering, försäljning och marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som verkställande direktör i både offentliga och privata företag.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i CanImGuide Therapeutics AB och Urbicum Ledningskonsult AB. Styrelseledamot Panion Animal Health.
Tidigare uppdrag: VD i NeuroVive Pharmaceutical AB.
Ägare och verksam i följande bolag: Urbicum Ledningskonsult AB.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget: 500 000 aktier. TO3 127 760, TO4 127 760.

Karin Agerman, Chief Research and Development Officer

Chief Research and Development Officer sedan 2018. (född 1973)
Utbildning och erfarenhet: Karin Agerman har en PhD från Karolinska Institutet inom molekylär neurobiologi och har mer än femton års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin samt start-up arenan i Sverige. Hon har bland annat arbetat på AstraZeneca, Merck och Uppsala BIO, och har verkat i en rad ledande befattningar. Områdena hon verkat inom omfattar preklinisk utveckling, marknadsföring och finansiering. Hennes kontaktnät är brett inom såväl industri och akademi som inom den svenska myndighetssfären.
Inga pågående uppdrag.
Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.
Har inte varit ägare och verksam i något bolag under de senaste fem åren.
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Anna Jönsson, Chief Financial Officer

Chief Financial Officer sedan 2019. (född 1984)
Utbildning och erfarenhet: Anna Jönsson har en examen från IHM Business School inom ekonomi och redovisning och har närmare tio års erfarenhet från redovisning- och revisionsbranschen.
Hon har arbetat som kvalificerad redovisningskonsult och kontorschef i Lund på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB. Där har hon även suttit med i ledningsgruppen. Anna har lång erfarenhet av forskning- & utvecklingsbolag, både noterade på reglerade marknader samt onoterade bolag. Hennes roll som konsult har inneburit att hon åtagit sig rollen som ekonomiansvarig i flertalet bolag.
Pågående uppdrag: Anställd i Fåhraeus Institute AB. Uppdragsansvarig för bokföring, årsbokslut samt finansiell rapportering för Respiratorius AB (publ.) samt Longboat Amniotics AB.
Ägare och verksam i följande bolag under de senaste fem åren: Resursgruppen Ekonomi & Revision AB
Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Övriga medarbetare

Annika Ericsson, Senior Project Manager

Senior Project Manager sedan Dec 2018. (född 1974)
Utbildning och erfarenhet: Annika Ericsson har en PhD från Karolinska Institutet inom medicinsk biokemi med en avhandling inom enzym- och genterapi för akut intermittent porfyri. Hon har post-doktoral erfarenhet från Mount Sinai School of Medicine i New York och 14 års erfarenhet från bioteknik branschen efter att ha arbetat på Zymenex A/S och Chiesi. Där har hon arbetat laborativt med utveckling och uppskalning av produktionsprocessen för proteinläkemedel samt varit projektledare för prekliniska studier inom olika lysosomal sjukdomar. Annika har stor vana vid att planera, organisera och styra forskningsprojekt.

Daniela Morath, Corporate Administration

Corporate Administration sedan 2018. (född 1980)
Utbildning och erfarenhet: Daniela Morath har läst ett specialutformat naturtekniskt program och har en yrkeshögskoleexamen som 3D-printing specialist. Hon har flera års erfarenhet av administrativa uppgifter inom olika branscher och har även arbetat ett par år med ekonomi och lönehantering. Daniela har arbetat både hos större företag inom industrisektorn och mindre bolag som arbetat med service vilket gör att hon har erfarenhet av olika administrativa processer.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook