Företrädesemission 2020

Styrelsen i CombiGene AB (”CombiGene” eller ”Bolaget”), org.nr 556403-3818, beslutade den 18 februari 2020 att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om högst 32,5 MSEK. Företrädesemissionen inkluderar vederlagsfria optioner (”Teckningsoptionerna”) av serie TO3 och TO4. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier om 26 MSEK, motsvarande 80 % av Företrädesemissionen, har inhämtats från externa garanter och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning.

Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 i CombiGene AB (publ) inleds 16 november

16 november inleds utnyttjandeperioden för teckning av aktier i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Vardera teckningsoption av serie TO4 och av serie TO5 berättigar till teckning av en ny aktie i CombiGene från och med den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020 till en teckningskurs om 0,50 kronor, eftersom teckningskursen per aktie inte kunde vara lägre än 0,50 kronor.

LÄS PRESSMEDDELANDE >>

PRESS RELEASE IN ENGLISH >>

Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO3 inleds 17 augusti

17 augusti inleds utnyttjandeperioden för teckning av aktier i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO3. En teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en ny aktie i CombiGene från och med den 17 augusti 2020 till och med den 31 augusti 2020 till en teckningskurs om 0,6 kronor motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för aktierna i CombiGene under perioden från och med den 3 augusti 2020 till och med den 14 augusti 2020 med en rabatt om 30 procent, eftersom teckningskursen per aktie inte kunde vara högre än 0,6 kronor.

LÄS PRESSMEDDELANDE >>

Viktig information

Informationen på denna del av CombiGene AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”).

I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Genom att ta del av informationen på denna del av hemsidan intygar jag därför att:
1. Jag är bosatt och befinner mig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland och USA;
2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och
3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook