CombiGene AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen

mar 19, 2020

Styrelsen i CombiGene AB (”CombiGene” eller ”Bolaget”), org.nr 556403-3818, beslutade den 18 februari 2020 att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om högst 32,5 MSEK. Företrädesemissionen inkluderar vederlagsfria optioner (”Teckningsoptionerna”) av serie TO3 och TO4. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier om 26 MSEK, motsvarande 80 % av Företrädesemissionen, har inhämtats från externa garanter och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning. Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Preliminär tidplan
– Avstämningsdagen för Företrädesemissionen inföll den 18 mars 2020.
– Anmälnings- och teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 20 mars 2020 till och med den 3 april 2020.
– Handel med uniträtter kommer att pågå mellan den 20 mars 2020 till och med den 1 april 2020.
– Teckningsperioden för att teckna aktier med stöd av Teckningsoptionerna av serie TO3 löper mellan den 17 augusti 2020 till och med den 31 augusti 2020.
– Teckningsperioden för att teckna aktier med stöd av Teckningsoptionerna av serie TO4 löper mellan den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020.

Mer information
För fullständig information avseende villkoren för Företrädesemissionen, vänligen se prospektet. För fullständig information avseende villkoren för Teckningsoptionerna TO3 och TO4, vänligen se de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Prospektet och de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängligt på CombiGenes hemsida: https://combigene.com/foretradesemission-2020/ Anmälningssedel kommer finns tillgängligt på samma sida senast vid teckningstidens start.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook