CG01

Epilepsiprojektet

Sammanfattning
CombiGene utvecklar en banbrytande terapi med potential att dramatiskt förbättra livskvaliteten för en grupp av epilepsipatienter för vilka det idag inte finns någon effektiv behandling. CombiGene använder en genterapivektor, ett adenoassocierat virus (AAV), för att administrera en kombination av neuropeptid Y (NPY) och dess receptor Y2 direkt till den del av hjärnan där det epileptiska anfallet startar. De viktigaste prekliniska effektstudierna är avslutade med positiva resultat och nästa steg är att initiera de regulatoriskt obligatoriska säkerhetsstudierna. Givet ett positivt utfall i säkerhetsstudierna och framgångsrik GMP-produktion av CG01 kan studier i människa därefter inledas.

CombiGenes epilepsiprojekt uppnår milstolpar enligt plan

Under inledningen av 2017 slutfördes en framgångsrik dosresponsstudie som gav CombiGene ny och värdefull information. Genterapi är unikt jämfört med andra läkemedel på det sätt att patienten bara får läkemedel en eller ett fåtal gånger – därefter fortsätter kroppens egna celler att producera de gener som förts in. Det var därför viktigt att förstå hur mycket NPY och Y2 kroppen själv kommer att producera vid en viss dos av CG01. I dosresponsstudien testades flera olika doser av läkemedelskandidaten CG01, vilket gav en klar bild av vilken dos som krävs för att ge en god effekt på epileptiska anfall.

 

Framgångsrik konceptverifieringsstudie i en modell av kronisk epilepsi

Efter att ha slutfört dosresponsstudien påbörjade CombiGene en konceptverifieringsstudie av CG01 i en modell av kronisk epilepsi under ledning av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare. Den använda testmodellen efterliknar sjukdomsförloppet hos mänsklig temporallobsepilepsi och innefattade även användning av MR-scanning (magnetic resonance) och EEG- undersökningar (elektroencefalografi), samma metoder som används när man undersöker patienter på klinik. De slutgiltiga resultaten från studien som presenterades under inledningen av 2018 visar att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har tydliga antiepileptiska effekter.

 

Human expression-studie bekräftar att mänskliga hjärnceller tar upp CombiGenes läkemedelskandidat

Under sista kvartalet 2017 genomförde CombiGene, i samarbete med docent David Woldbye vid Köpenhamns Universitet och professor Merab Kokaia vid Lunds Universitet, en ”human expression study”. Studien gjordes på mänsklig epileptisk hjärnvävnad som donerats efter resektiv epilepsikirurgi där den del av hjärnan som orsakar de epileptiska anfallen avlägsnas. Data från studien visar att CG01 uttrycks i mänsklig epileptisk hjärnvävnad, dvs att cellerna tar upp och uttrycker generna vid applicering av läkemedelskandidaten CG01. Studien bekräftar därmed att tekniken att administrera gener med hjälp av läkemedelskandidaten fungerar i mänsklig vävnad. Den mänskliga vävnad som använts i studien kommer från epilepsipatienter som är resistenta mot traditionell medicinering – just den patientgrupp som CombiGene initialt avser att behandla med CG01. Resultaten är därför mycket uppmuntrande.

 

Förberedelser för biodistributions- och säkerhetsstudier

Under hösten 2019 träffade CombiGene två viktiga avtal, ett avseende produktion av läkemedelskandidaten CG01 och ett avseende genomförande av biodistributions- och säkerhetsstudier, så kallade toxikologistudier. Processen för att identifiera de mest lämpade bolagen var mycket omsorgsfull och ett stort antal bolag utvärderades. Valet av CDMO-partner föll på det svensk-brittiska företaget Cobra Biologics och valet av CRO-partner på det amerikanska bolaget Northern Biomedical Research (NBR).

Under hösten 2019 påbörjade Cobra tillverkning av de plasmider som behövs för produktion av CG01. Samtidigt med detta inleddes den omfattande teknologi- och metodöverföringen från CGT Catapult som varit CombiGenes partner i utvecklingen av produktionsmetod för CG01. Nästa viktiga steg är en så kallad Engineering Run där hela produktionsprocessen testas innan den första GMP-tillverkningen kan ske.

Vi kommer nu först att genomföra en mindre pilotstudie tillsammans med NBR. Detta är nödvändigt för att kunna ge material till våra samarbetspartners som ska utveckla analysmetoder för att kunna utvärdera effekten av CG01. De fullskaliga biodistributions- och toxikologistudierna kommer att genomföras med material som är framställt av Cobra enligt den process som senare kommer att användas för GMP-tillverkning. 

Samarbetspartners

Cobra Biologics är en ledande internationell kontraktstillverkare (Contract Development and Manufacturing Organisation, CDMO) som utvecklar och tillverkar biologiska och farmaceutiska produkter för pre-kliniska och kliniska prövningar samt för framställning av kommersiella produkter och läkemedel. Cobra hyser stor expertis inom bl.a. produktionen av DNA, virala vektorer, mikrobiota och tekniska proteiner.

Northern Biomedical Research är ett kontraktsforskningsbolag och har samarbetat med kunder inom forskning, läkemedelsindustri och biomedicin i mer än 25 år. Företaget är specialiserat inom farmakologi, toxikologi, biodistribution och farmakokinetik (läran om läkemedelsomsättning i kroppen). Företaget är baserat i Spring Lake, Michigan, USA.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook