CombiGene AB (publ): Valberedning

Nov 19, 2020

Valberedning har i enlighet med årstämmans beslut 2020 bildats

Årsstämman 2020 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2021. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat.” Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2020 bildats. Valberedningen består av Ivar Nordqvist och Jonas Ekblom som företräder Christian Skaar och Arne Ferstad.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:
• Ordförande vid stämman
• Val av styrelseledamöter
• Styrelsens ordförande
• Arvode till styrelsen inklusive ordföranden.
• Val av revisor och revisorsarvoden
• Valberedningens regler

About CombiGene

CombiGene’s vision is to provide patients affected by severe life-altering diseases with the prospect of a better life through novel gene therapies. CombiGene’s business concept is to develop effective gene therapies for severe life-altering diseases where adequate treatment is currently lacking. Development assets are sourced from an external research network and developed to achieve clinical proof of concept. Drug candidates for common diseases will be co-developed and commercialized through strategic partnerships, while the company may manage this process on its own for drugs targeting niched patient populations. The company is public and listed on the Swedish marketplace Nasdaq First North Growth Market and the company’s Certified Advisor is FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se.

 

Combigene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund, Visiting adress: Scheelevägen 2, Lund, Sweden

Linked In     Twitter      Facebook