Bolags- och aktieinformation

Bolagsinformation

Bolagsnamn: CombiGene AB (publ)
Affärsidé: CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.
VD: Jan Nilsson
Styrelseordförande: Bert Junno
Antal anställda: 7
Organisationsnummer: 556403-3818
Postadress: Medicon Village, 223 81 Lund
Besöksadress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Hemsida: www.combigene.com
Epostadress: info@combigene.com
Telefon: + 46 704 66 31 63

Aktien

Aktiekapitalet i CombiGene ska uppgå till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor fördelat på lägst 19 800 000 aktier och högst 79 200 000 aktier. Det finns ett aktieslag i CombiGene. Varje aktie medför lika rätt till CombiGenes tillgångar och vinst samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Kvotvärdet är tio (10) öre.
CombiGenes aktiebok förs elektroniskt av Euroclear.
Aktienamnet är Combigene, kortnamnet är COMBI, och ISIN-koden SE0016101935

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook