This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

apr 15, 2019

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2019 kl. 15.00 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.
Läs mer >>
Fullmaktsformulär >>
Bolagsordning >>

Nyheter och rapporter