CombiGene Årsredovisning 2018

apr 25, 2019

Av revisorns granskningsberättelse framgår följande:

Angående revisorns anmärkning i årsredovisning 2018

Revisorns kommentar
Under september 2018 genomfördes en unitemission. Då emissionsbemyndigandet till styrelsen inte omfattade teckningsoptioner utan endast aktier skedde unitemissionen på felaktig grund och därmed i strid med 8 kap. 42 § aktiebolagslagen. På extra bolagsstämma i oktober 2018 godkändes dock emissionen av teckningsoptionerna. När misstaget uppmärksammades agerade styrelsen omgående och kallade till extra bolagsstämma i oktober 2018, där även teckningsoptionerna godkändes. Bolaget belastades inte finansiellt av detta eftersom kostnaden ersattes av en rådgivare till bolaget.

Årsredovisningen >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook