CombiGene offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion

jul 11, 2019

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier eller teckningsoptioner kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av överlåtelse av aktier eller teckningsoptioner skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) lämnade den 18 april 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) att överlåta samtliga aktier (”Aktier”) och teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptioner”) i Panion till CombiGene (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 22 maj 2019 (”Erbjudandehandlingen”).

Den 10 juli 2019 meddelade CombiGene det preliminära utfallet av Erbjudandet, bekräftade att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts eller eftergetts och att Erbjudandet därmed fullföljs och avslutas. Sammanräkningen av accepter har nu avslutats. Under den förlängda acceptperioden i Erbjudandet, hade aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Panion accepterat att överlåta 2 055 767 Aktier och 255 528 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 8,27 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Panion respektive 5,64 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner.

CombiGene kontrollerar efter avslutat Erbjudande 21 959 690 Aktier och 3 847 594 Teckningsoptioner, motsvarande 88,35 procent av det totala antalet Aktier och röster i Panion respektive cirka 84,91 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner.

Som meddelades den 10 juli 2019 har styrelsen i CombiGene beslutat om en nyemission i CombiGene med bestämmelse om betalning med apportegendom bestående av Aktier och Teckningsoptioner. CombiGenes styrelse har beslutat om tilldelning av 12 130 360 aktier till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Panion som accepterat Erbjudandet. Utbetalning av vederlag till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Panion som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 25 juli 2019.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade CombiGene inte några Aktier eller Teckningsoptioner. CombiGene har inte heller därefter förvärvat några Aktier eller Teckningsoptioner utanför Erbjudandet. CombiGene har inte något innehav av finansiella instrument som ger CombiGene en finansiell exponering motsvarande ett innehav av Aktier.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till CombiGene i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Nilsson (VD)                                                                                           
Telefon: +46704663163                                                                             
E-post: jan.nilsson@combigene.com 

Arne Ferstad (styrelseordförande)
Telefon: +447496526142                                           
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen och takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades genom Jan Nilssons försorg för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 15.45.

Om CombiGene AB
CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för behandling av svåra sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget avser att ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling och kommersialisering antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se. För mer information besök gärna www.combigene.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom Erbjudandehandlingen som CombiGene offentliggjort den 22 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. CombiGene avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i Erbjudandehandlingen som offentliggjorts av CombiGene på dess webbplats den 22 maj 2019.

 

 

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook