CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Resan

Upptäckten

 • Merab Kokaia och David Woldbye inleder ett svenskt-danskt forskningssamarbete för att utveckla nya behandlingsformer mot svårbehandlad epilepsi.
 • Ett flertal akademiska studier indikerar att produktionen av NPY ökar i hjärnans nyckelregioner efter ett epileptiskt anfall och en hypotes är att NPY är en del av kroppens eget försvar för att hämma de epileptiska anfallen.
 • Woldbye och Kokaia inser att man kan få en tydligare anfallshämmande effekt om en förhöjd nivå av NPY kombineras med ökad nivå av receptorn Y2.

2006 – 2013: CombiGene bildas, forskningen intensifieras

 • Prioritetsansökan skickas in till svenska patentverket PRV.
 • Framsteg sker inom genterapifältet och så kallade AAV-vektorer etablerar sig som en lämplig metod för att föra in terapeutiska gener i mänskliga nervceller.
 • I april 2006 bildar entreprenören och finansiären Lars Thunberg tillsammans Merab Kokaia och David Woldbye bolaget CombiGene AB, för att kunna vidareutveckla och kommersialisera uppfinningen.
 • Patentansökan skickas in i USA och Europa.
 • Woldbyes och Kokaias akademiska forskningsprojekt fortsätter parallellt med Bolaget och ett stort antal artiklar publiceras i välrenommerade tidskrifter.
 • Bolagets ägarkrets utökas.

2014 – 2015: CombiGene tar form

 • Patentansökan godkänns in i USA och Europa.
 • CombiGene omvandlas till ett publikt aktiebolag och styrelsen ombildas.
 • Bolagets säte och besöksadress flyttas till Medicon Village i Lund.
 • En kraftigt övertecknad noteringsemission genomförs som tillförde 12.5 MSEK före emissionskostnader.
 • Notering på SPOTLIGHT Stock Market skedde 25 maj 2015.
 • Dotterbolaget CombiGene Vet AB bildades.
 • Screening för att finna optimal genvektor inleds.

2016

 • Första omgången screeningstudier genomförs enligt plan.
 • Slutgiltig läkemedelskandidat väljs sommaren 2016.
 • Nya prekliniska studier startar.
 • Ny patentansökan skickas in.

2017

 • Data från CombiGenes dos-responsstudie visar att företagets läkemedelskandidat har avsedd anti-epileptisk effekt.
 • CombiGene slutför den företrädesemission av aktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 26 januari 2017. Företrädesemissionen övertecknas och tillför Bolaget 14,2 MSEK före emissionskostnader.
 • CombiGene påbörjar långtidsstudie av sin läkemedelskandidat för behandling av epilepsi.
 • CombiGene erhåller ”Seal of Excellence” av Horizon 2020 och 500 000 kronor av Vinnova.
 • Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall.
 • Human expression study bekräftar att mänskliga hjärnceller tar upp CombiGenes läkemedelskandidat CG01

2018

 • CombiGene och Cell and Gene Therapy Catapult tecknar avtal om utveckling av tillverkningsmetod för nyskapande genterapi för behandling av epilepsi.