CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Emissionsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission

Jan 30, 2017

Företrädesemission 2017

CombiGene: Offentliggör emissionsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission En extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) beslutade den 26 januari 2017 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 14,2 MSEK för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Aktieägare som på avstämningsdagen den 2 februari 2017 äger aktier i CombiGene erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 6 februari 2017 till och med den 20 februari 2017. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 472 063,70 SEK till 1 652 223 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 4 720 637 aktier till 16 552 230 aktier. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet utan företrädesrätt. Erbjudandet omfattas till 80,5 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

Relaterade dokument

Pressmeddelande 20170131 >>

Informationsmemorandum >>

Teaser >>

Teckningssedel utan företrädesrätt >>